Trang ch? / H?i c?u chi?n binh / H?i ngh? giao ban thi ?ua h?i C?u chi?n binh c?m các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh

H?i ngh? giao ban thi ?ua h?i C?u chi?n binh c?m các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh

Th? ba, ngày 26/12/2017 619

   H?i C?u chi?n binh tr??ng ??i h?c KT.KT.CN ???c thành l?p t? n?m 2005 theo quy?t ??nh s? 23 - Q?/CCB c?a ban th??ng v? h?i C?u chi?n binh kh?i Dân Chính ??ng (nay là kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh) ho?t ??ng theo ?i?u l? h?i C?u chi?n binh Vi?t Nam, d??i s? lãnh ??o c?a Ban Ch?p Hành h?i kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh và d??i s? ch? ??o tr?c ti?p c?a ??ng ?y, ban Giám hi?u tr??ng ??i h?c KT.KT.CN, v?i toàn th? 26 h?i viên. T? ?ó ??n nay, h?i c?u chi?n binh Nhà tr??ng tích c?c ??ng viên toàn th? các h?i viên c?a mình tham gia nhi?t tình công tác h?i v?i tinh th?n Anh b? ??i C? H? n?m x?a, tình c?m ??ng chí, ??ng ??i t??ng thân, t??ng ái, giúp ?? nhau trong lúc khó kh?n, chia vui m?i khi ??ng ??i, h?i viên c?a mình có thành công, h?nh phúc. Trong công tác, t?p th? h?i luôn hoàn thành các nhi?m v? c?a h?i theo ?i?u l? h?i C?u chi?n binh Vi?t Nam và các nhi?m v? ???c nhà tr??ng tin t??ng giao cho, trong ?ó chú tr?ng nhi?m v? tuyên truy?n hình ?nh Anh b? ??i C? H?, truy?n th?ng anh d?ng c?a toàn quân và dân ta trong các th?i kì d?ng n??c và gi? n??c cho các h?c sinh, sinh viên toàn tr??ng. H?i C?u chi?n binh Nhà tr??ng luôn ???c BCH h?i C?u chi?n binh kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh khen ng?i và ???c t?ng nhi?u gi?y khen, b?ng khen.

 

上海快3大小计划         ??c bi?t, trong d?p tháng 12 l?ch s?, k? ni?m ngày thành l?p h?i CCB Vi?t Nam ngày 6/12, k? ni?m ngày thành Quân ??i Nhân dân Vi?t Nam ngày 22/12 và ??c bi?t h?n n?a trong không khí c? n??c ta ?ang vui m?ng ôn l?i chi?n th?ng oanh li?t "?i?n biên ph? trên không" trong 12 ngày ?êm, b? ??i ta ?ã b?n r?i 34 máy bay B52 và nhi?u máy bay khác c?a quân ??i M? trên bàu tr?i Hà N?i - H?i c?u chi?n binh Nhà tr??ng ?ã t? ch?c h?i ngh? thi ?ua gi?a các h?i c?u chi?n binh các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng.

       Th?t vinh d? cho h?i c?u chi?n binh tr??ng ta, ??ng chí Ph?m Ng?c Anh nguyên là Ch? t?ch h?i d??c nh?n k? ni?m ch??ng C?U CHI?N BINH VI?T NAM. Tôi xin g?i t?i toàn th? các h?i viên, các ??ng chí ni?.m vui hân hoan này

H?i ngh? giao ban thi ?ua h?i C?u chi?n binh c?m các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh

??ng chí V? Minh Ti?n, T?nh ?y viên, Bí th? ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh chúc m?ng.

上海快3大小计划??ng chí ch? t?ch h?i CCB t?nh Nam ??nh và toàn th? các ??ng ??i chúc m?ng

 ??ng chí PGS.TS Ph?m H?u ??c D?c - Hi?u tr??ng nhà tr??ng chúc m?ng

??ng chí TS. Ph?m Ng?c Anh - Nhà giáo nhân dân, Bí th? ??ng ?y, nguyên hi?u tr??ng, ch? t?ch h?i CCB nhà tr??ng

 Quê h??ng anh mi?n bi?n th??ng yêu, ??i ?ói nghèo su?t ngày lam l?, l?m khoai, nhi?u s?n lúc tr?a chi?u. Sinh ra th?i bom r?i ??n l?c, ?âu có ???c m?t chút bình yên. R?i quê h??ng lên ???ng nh?p ng?, theo ti?ng g?i thiêng c?a ??t m? hi?n, ??c m? trên gi?ng ???ng Anh gác l?i, ?p ? trong lòng cùng chi?n tr?n ngày, ?êm. Tin t??ng tr? v? ngày làm l?i ??c m?, xây d?ng quê h??ng ngày thêm giàu, ??p. Trong lao ??ng anh sáng t?o, h?ng say, trong khoa h?c anh kiên c??ng, b?n trí, chi?n công c?a anh là t?m b?ng Ti?n s?, danh hi?u c?a anh là Nhà Giáo Nhân Dân, t?m lòng c?a anh là Quê h??ng t?n t?o, v?n dung d? mà ngh?a tình l?ng sâu, v?n khát khao cháy b?ng mi?n quê m?, m?t mái tr??ng tâm huy?t, ngh? suy...      

          Có l? tôi không th? nói h?t ???c v? anh trong trang gi?y nh? này mà ch? mu?n g?i t?i các b?n m?t s? hình ?nh và ?ôi câu th? c?a ??ng ??i vi?t v? anh nhân ngày anh ???c t?ng k? ni?m ch??ng C?U CHI?N BINH VI?T NAM

                             "G??ng c?u chi?n binh trong nh? Ng?c

                             Lòng bao ??ng ??i sáng tên Anh!"

Tin t?c
Thông báo