Trang ch? / Công tác ??ng / H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng (Khóa XII) t?i tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng (Khóa XII) t?i tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Th? sáu, ngày 21/12/2018 1022

           Nh?m giúp các ??ng chí ??ng viên, CBCNV Nhà tr??ng nâng cao nh?n th?c, n?m v?ng các n?i dung, ch? tr??ng, quan ?i?m c?a ??ng trong các v?n ki?n Ban Ch?p hành Trung ??ng, sáng ngày 20/12/2018, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng (Khóa XII) thông qua c?u truy?n hình tr?c ti?p gi?a c? s? Nam ??nh và Hà N?i.

          T?i d? ch??ng trình và báo cáo t?i h?i ngh? c?a ??ng b? Nhà tr??ng, có ??ng chí L?u V?n D?ng – Phó Ban tuyên giáo ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh.

          V? phía ??ng b? Nhà tr??ng có: NG?T. TS Tr?n ??c Cân – Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng; TS. Tr?n Hoàng Long – ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nha? tr???ng; TS. Nguyê?n Ngo?c Kh??ng – ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? cùng các ??ng chí trong BCH ??ng ?y, Bí th? các chi b?, lãnh ??o các ??n v?, ?oàn th? và g?n 300 ??ng viên, qu?n chúng ?u tú c?a Nhà tr??ng.

 

 

Các v? ??i bi?u tham d? h?i ngh? t?i ??u c?u truy?n hình c? s? Nam ??nh

 

Các v? ??i bi?u tham d? h?i ngh? t?i ??u c?u truy?n hình c? s? Hà N?i

 

??ng chí L?u V?n D?ng – Phó Ban tuyên giáo ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh báo cáo t?i h?i ngh?

 

          Phát bi?u khai m?c H?i ngh?, ??ng chí L?u V?n D?ng – Phó Ban tuyên giáo ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh thông báo v? các dung c? b?n mà H?i ngh? l?n th? tám Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng khóa XII (h?p t? ngày 2 ??n ngày 6 tháng 10 n?m 2018) ?ã th?o lu?n và nh?ng ngh? quy?t, k?t lu?n ?ã ban hành: Ngh? quy?t s? 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 v? Chi?n l??c phát tri?n b?n v?ng kinh t? bi?n Vi?t Nam ??n n?m 2030, t?m nhìn ??n n?m 2045; Quy ??nh s? 08-Q?i/TW ngày 25/10/2018 v? trách nhi?m nêu g??ng c?a cán b?, ??ng viên, tr??c h?t là ?y viên B? Chính tr?, ?y viên Ban Bí th?, ?y viên Ban ch?p hành Trung ??ng; K?t lu?n s? 37-KL/TW ngày 17/10/2018 v? tình hình kinh t?-xã h?i, ngân sách nhà n??c n?m 2018; k? ho?ch phát tri?n kinh t?-xã h?i, d? toán ngân sách nhà n??c n?m 2019. ??ng chí c?ng tin t??ng r?ng v?i trí tu? và s? nghiêm túc tri?n khai th?c hi?n, v?i tinh th?n ?oàn k?t, chung s?c ??ng lòng, ??ng b? Nhà tr??ng s? góp s?c cùng toàn ??ng th?c hi?n th?ng l?i các Ngh? quy?t Trung ??ng 8 khóa XII, ??a ngh? quy?t vào th?c ti?n cu?c s?ng.

          H?i ngh? ?ã ???c t? ch?c trang tr?ng, nghiêm túc t?i 02 ??u c?u Hà N?i, Nam ??nh; các ??i bi?u tham d? ph?n kh?i, ti?p thu hi?u qu?. Thông qua n?i dung báo cáo, toàn th? cán b?, ??ng viên, gi?ng viên và CNV c?a Nhà tr??ng ?ã nh?n th?c ???c nh?ng n?i dung c? b?n ???c ?? c?p trong Ngh? quy?t Trung ??ng 8 khóa XII.

 

NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u b? m?c h?i ngh?

 

         Phát bi?u b? m?c h?i ngh?, NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã g?i l?i c?m ?n ??ng chí báo cáo viên, ??ng th?i s? ??a n?i dung Ngh? quy?t vào n?i dung sinh ho?t c?a ??ng b? và ch? ??o các chi b? tri?n khai th?c hi?n trong th?i gian t?i. ?? các Ngh? quy?t ?i vào cu?c s?ng, ??ng ?y, Ban Giám hi?u c?ng ?? ngh? các chi b? nghiêm túc tri?n khai th?c hi?n các n?i dung Ngh? quy?t, c? th? hóa các n?i dung trong Ngh? quy?t, xây d?ng ch??ng trình hành ??ng phù h?p v?i tình hình th?c t? c?a ??n v? và c?a Nhà tr??ng trong th?i gian t?i.

Phòng Tuy?n sinh & Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo