Trang ch? / TT - ?BCL / H?i ngh? tri?n khai công tác chu?n b? ti?p ?oàn kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c n?m 2018

H?i ngh? tri?n khai công tác chu?n b? ti?p ?oàn kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c n?m 2018

Th? t?, ngày 18/04/2018 上海快3大小计划 837

Th?c hi?n Ngh? quy?t c?a ??ng ?y, Ban giám hi?u Nhà tr??ng v? công tác chu?n b? cho công tác kh?o sát và tham gia ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c. C?n c? vào k? ho?ch kh?o sát chính th?c c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng  ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, sáng ngày 18/4/2018, t?i phòng h?p ?o 2 c? s? s? 218 L?nh Nam  - Hoàng Mai - Hà N?i và s? 353 Tr?n H?ng ??o - TP Nam ??nh ?ã tri?n khai h?i ngh? tr?c tuy?n v? các công tác chu?n b? ti?p ?oàn kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c n?m 2018.

     T?i d? và ch? ??o h?i ngh? tr?c tuy?n có:

     - NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Pho? Bi? th? ?a?ng u?y ph? trách ??ng b?, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng; 

上海快3大小计划     - TS Trâ?n Hoa?ng Long - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nhà tr???ng; 

     - ThS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?; 

     Cùng toàn th? các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, các ??ng chí tr??ng, phó các ??n v?, t? ch?c ?oàn th? trong toàn tr??ng và g?n 100 cán b?, gi?ng viên, chuyên viên và nhân viên ???c ?i?u ??ng tham gia ph?c v? ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c 2018. 

Các th?y,cô giáo tham d? h?i ngh? t?i c? s? Hà N?i 

Các th?y, cô giáo tham d? h?i ngh? t?i c? s? Nam ??nh

   TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nhà tr??ng thay m?t Ban Giám hi?u Nhà tr??ng phát bi?u khai m?c, ý ngh?a và t?m quan tr?ng c?a công tác kh?o sát và ?ánh giá ngoài, xác ??nh công tác ki?m ??nh ch?t l??ng ??i h?c là c? h?i ?? Nhà tr??ng xác ??nh nh?ng ?i?m m?nh và h?n ch?, ?? t? ?ó ?i?u ch?nh chi?n l??c, k? ho?ch ho?t ??ng, c?i ti?n ch?t l??ng ?ào t?o nh?m nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và th??ng hi?u c?a Nhà tr??ng trong t??ng lai.  

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nhà tr??ng phát bi?u ch? ??o H?i ngh?

 Phát bi?u t?i h?i ngh?, NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Pho? Bi? th? ?a?ng u?y ph? trách ??ng b?, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng c?ng xác ??nh ?ây là công tác tr?ng tâm trong Ngh? quy?t tháng 4 c?a Nhà tr??ng ???c BCH ??ng ?y, Ban Giám hi?u ch? ??o th?c hi?n. Ngoài ra, Th?y c?ng nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a công tác chu?n b? cho ??t kh?o sát chính th?c và tham gia ?ánh giá ngoài theo quy ??nh c?a B? GD&?T và ?? ngh? toàn th? cán b?, gi?ng viên và sinh viên trong toàn tr??ng t?p trung v?i tinh th?n trách nhi?m cao nh?t ?? hoàn thành nhi?m v? và m?c tiêu ?ã ?? ra. 

NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Pho? Bi? th? ?a?ng u?y ph? trách ??ng b?, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng phát bi?u ch? ??o t?i h?i ngh?

H?i ngh? c?ng ?ã ???c nghe các ??ng chí lãnh ??o các ??n v?, các cán b?, gi?ng viên ???c phân công ph? trách, tr? l?i các tiêu chí ?ánh giá ki?m ??nh báo cáo vi?c th?c hi?n và k? ho?ch hoàn thi?n các minh ch?ng ph?c v? ??t kh?o sát chính th?c.

Th.S ?oàn V?n ??i, Phó tr??ng Phòng TT, ?BCL báo cáo t?i h?i ngh? 

TS Cao Di?p Th?ng, Tr??ng Phòng ?ào t?o báo cáo t?i h?i ngh?上海快3大小计划  

TS Ph?m Th? Thu Hoài, Phó tr??ng P.QLKH, ph? trách phòng báo cáo t?i h?i ngh? 

Th.S Tr?n Ng?c Ban, Tr??ng Phòng CTSV báo cáo t?i h?i ngh? 

 Th.S Tr?n Th? Kim Liên, Tr??ng Phòng TCKT báo cáo t?i h?i ngh? 

 Th.S V? H?ng Thanh, Bí th? ?oàn thanh niên báo cáo t?i h?i ngh? 

 TS L?u Khánh C??ng, Tr??ng Khoa QTKD báo cáo t?i h?i ngh? 

TS V? Th? Ng?c Bích, Tr??ng Khoa Công ngh? th?c ph?m báo cáo t?i h?i ngh?

  Cùng nhi?u n?i dung báo cáo c?a các th?y, cô giáo tham d? h?i ngh? v? công tác chu?n b? góp ph?n cho s? thành công c?a ??t kh?o sát chính th?c t? ngày 22/04/2018 ??n 26/04/2018 s?p t?i.

     C?n c? báo cáo c?a Phòng Thanh tra, ??m b?o ch?t l??ng  và các n?i dung báo cáo c?a các th?y, cô ph? trách t?i h?i ngh?, trong n?i dung phát bi?u b? m?c TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nhà tr??ng ?ánh giá cao công tác chu?n b?, s?u t?p các tài li?u minh ch?ng c?a các ??n v? trong toàn tr??ng, ??ng th?i c?ng ?? ngh? lãnh ??o các ??n v?, các ??ng chí ??u m?i ???c phân công các tiêu chí ?ánh giá s?m b? sung hoàn thi?n các minh ch?ng còn thi?u theo yêu c?u c?a ?oàn ?ánh giá ngoài ?? ??t kh?o sát và tham gia ?ánh giá ngoài ??t k?t qu? cao nh?t, ??t ?? các tiêu chí v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c và Tr??ng ??i h?c Kinh t? -K? thu?t Công nghi?p ???c công nh?n ??t chu?n theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

 

Tin t?c
Thông báo