Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / H?i th?o khoa h?c Ngh? - Hi?u ?? thành công

H?i th?o khoa h?c Ngh? - Hi?u ?? thành công

Th? b?y, ngày 29/06/2019 244

Hòa trong không khí c? n??c t? ch?c các k? thi tuy?n sinh và các doanh nghi?p tuy?n d?ng nhân l?c, vào chi?u ngày 28/6/2019, Khoa K? Toán Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p ph?i h?p v?i các Lãnh ??o ph? trách v? công tác tuy?n d?ng ?ào t?o nhân s? k? toán ??n t? các Ngân hàng ?ã t? ch?c bu?i H?i th?o khoa h?c "Ngh? - Hi?u ?? Thành Công" do TS. Ph?m Th? L?a - Tr??ng khoa K? toán ch? trì. ??n d? bu?i H?i th?o có s? hi?n di?n c?a PGS.TS Chúc Anh Tú, Tr??ng ban H?p tác qu?c t?, H?c vi?n Tài chính; Ông Bùi Tu?n Anh – Giám ??c Viettinbank ??ng V?n Ng?; Bà Lê Th? H?ng Nga – Phó phòng KH SME Viettinbank chi nhánh ??ng ?a; Bà Ph?m Th? Thanh H?i – Giám ??c vùng Techcombank; Ông Nguy?n Qu?c Ch? – Giám ??c tuy?n d?ng v?n hành MSB; Ông Ph?m V?n Toàn – Giám ??c s?n ph?m Tienphongbank cùng toàn th? gi?ng viên và các em sinh viên tiêu bi?u v?a hoàn thành khóa lu?n t?t nghi?p ??i di?n cho sinh viên ??i h?c khóa 9 chuyên ngành K? toán – Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p.

T?i H?i th?o các nhà khoa h?c, các di?n gi?, khách m?i ?ã th?o lu?n v? K? toán - ki?m toán, t? lý thuy?t ??n th?c t? ?ng d?ng trong các ngh? nghi?p ngành ngân hàng; trao ??i v? s? gi?ng và khác nhau gi?a các công vi?c trong ngành k? toán và trong ngành ngân hàng. Bên c?nh ?ó, các di?n gi?, khách m?i c?ng ?ã chia s? nh?ng kinh nghi?m t? sinh viên m?i ra tr??ng v?i nh?ng n? l?c, n?ng l?c và k? n?ng phát tri?n ngh? nghi?p ?? tr? thành giám ??c. Ngoài ra, các di?n gi?, khách m?i c?ng tích c?c trao ??i v? nh?ng y?u t? mà nhà tuy?n d?ng quan tâm ??i v?i các b?n sinh viên m?i ra tr??ng; ??ng th?i chia s? kinh nghi?m v? các ki?n th?c, k? n?ng c?n có ?? có c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p h?n trong l?nh v?c ngân hàng.

Bu?i H?i th?o ?ã di?n ra trên tinh th?n c?i m? t? các nhà khoa h?c, các di?n gi?, khách m?i và c?ng ???c toàn th? gi?ng viên và sinh viên c?a Khoa K? toán ?ón nh?n m?t cách sôi n?i.

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh t?i bu?i H?i th?o:

 

TS. Ph?m Th? L?a – ??ng ?y viên, Tr??ng khoa K? toán phát bi?u khai m?c

Ông Bùi Tu?n Anh Giám ??c Vietinbank ??ng V?n Ng? th?o lu?n: K? toán - ki?m toán, t? lý thuy?t ??n th?c t? ?ng d?ng trong các ngh? nghi?p ngành ngân hàng

Mrs Ph?m Th? Thanh H?i - Giám ??c vùng Techcombank chia s? kinh nghi?m t? sinh viên m?i ra tr??ng phát tri?n và tr? thành giám ??c kh?i c?a Techcombank

Mr. Nguy?n Qu?c Ch? - Giám ??c tuy?n d?ng v?n hành MSB (Maritime Bank) chia s? kinh nghiêm: Nhà tuy?n d?ng quan tâm ??n nh?ng y?u t? nào khi tham gia tuy?n d?ng ??i v?i các b?n sinh viên m?i ra tr??ng

Giao l?u gi?a các doanh nghi?p v?i gi?ng viên và sinh viên

Ban ch? nhi?m khoa t?ng hoa các ??i bi?u tham d? h?i th?o

Hình ?nh cán b?, gi?ng viên và sinh viên khoa K? toán tham d? h?? th?o

 TS. Ph?m Th? L?a – Tr??ng khoa K? toán – Tr??ng ?HKTKTCN

 

Tin t?c
Thông báo