Trang ch? / Thông báo / K? ho?ch tri?n khai truy?n thông tuy?n sinh n?m 2019 t?i các tr??ng THPT ??t 2 n?m 2019

K? ho?ch tri?n khai truy?n thông tuy?n sinh n?m 2019 t?i các tr??ng THPT ??t 2 n?m 2019

Th? hai, ngày 20/05/2019 上海快3大小计划 1741

Ph? l?c 1: Danh sách Ban ch? ??o và Ti?u ban th?c hi?n.

Ph? l?c 2: Danh sách các tr??ng THPT khu v?c Mi?n B?c và Mi?n Trung tri?n khai các ho?t ??ng truy?n thông tuy?n sinh n?m 2019.

Ph? l?c 3: Phi?u ??ng ký tham gia ho?t ??ng truy?n thông tuy?n sinh n?m 2019 Download Download t?i ?ây

 

Tin t?c
Thông báo