Trang ch? / Tin t?c / Khai gi?ng l?p b?i d??ng nâng cao n?ng l?c ngo?i ng? cho gi?ng viên d?y ti?ng Anh các tr??ng thu?c B? Công th??ng

Khai gi?ng l?p b?i d??ng nâng cao n?ng l?c ngo?i ng? cho gi?ng viên d?y ti?ng Anh các tr??ng thu?c B? Công th??ng

Th? t?, ngày 30/10/2019 124

Sáng ngày 29/10/2019 t?i c? s? 456 Minh Khai - Hai Bà Tr?ng - Hà N?i, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c Khai gi?ng l?p b?i d??ng nâng cao n?ng l?c ngo?i ng? cho gi?ng viên d?y ti?ng Anh và gi?ng viên d?y chuyên môn b?ng ti?ng Anh cho CBGV Nhà tr??ng và gi?ng viên các tr??ng cao ??ng, ??i h?c tr?c thu?c B? Công th??ng.

??n d? khai gi?ng l?p h?c v? phía khách m?i có:

1. Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng, V? TCCB B? Công th??ng;

2. Bà Lâm H?ng Ph??ng - Giám ??c Công ty C? ph?n Qu?c t? Hà Ph??ng.

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có:

1. TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng;

2. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB;

Cùng các th?y, cô là lãnh ??o các phòng, khoa, trung tâm và 135 h?c viên l?p h?c là cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng, gi?ng viên các tr??ng cao ??ng, ??i h?c tr?c thu?c B? Công th??ng tham gia l?p h?c.

Các v? ??i bi?u và h?c viên tham d? l? khai gi?ng l?p h?c

Phát bi?u t?i l? khai gi?ng, Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng, V? TCCB B? Công th??ng ?ánh giá cao s? chu?n b? chu ?áo c?a Ban t? ch?c, khóa b?i d??ng n?ng l?c ngo?i ng? ti?ng Anh ???c B? Công th??ng t? ch?c cho CBGV các tr??ng tr?c thu?c B? và hy v?ng sau khi hoàn thành khóa h?c các h?c viên s? v?n d?ng t?t ki?n th?c ?ã h?c áp d?ng th?c t? vào công tác gi?ng d?y chuyên môn. Thông qua n?i dung phát bi?u Ông Nguy?n V?n Th?o c?ng ?? ngh? h?c viên trong quá trình h?c t?p ph?i nêu cao tinh th?n trách nhi?m, ch? ??ng b? trí s?p x?p công vi?c ?? tham gia h?c t?p ??y ?? các bu?i h?c và ch?p hành nghiêm túc n?i quy ?? ??t ???c k?t qu? cao nh?t.

Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng, V? TCCB B? Công th??ng phát bi?u t?i bu?i l?

Phát bi?u khai gi?ng l?p h?c, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng c?m ?n lãnh ??o B? Công th??ng ?ã tin t??ng giao cho Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p m? l?p b?i d??ng n?ng l?c ngo?i ng? cho gi?ng viên d?y ti?ng Anh và gi?ng viên d?y chuyên môn b?ng ti?ng Anh cho CBGV Nhà tr??ng và gi?ng viên các tr??ng cao ??ng, ??i h?c tr?c thu?c B? Công th??ng. ??ng th?i chúc m?ng 135 h?c viên tham gia l?p h?c và mong các h?c viên kh?c ph?c nh?ng khó kh?n v? th?i gian, công vi?c t?i c? quan ?? hoàn thành t?t nhi?m v? h?c t?p.

TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng l?p h?c

Ngay sau l? khai gi?ng các h?c viên chính th?c b??c ch??ng trình h?c t?p, theo k? ho?ch c?a Ban t? ch?c th?i gian h?c t? ngày 29/10/2019 ??n ngày 30/11/2019.

Các v? ??i bi?u tham d? ch?p ?nh l?u ni?m cùng h?c viên l?p h?c sau khi k?t thúc bu?i l?

 

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo