Trang ch? / Ki?m ??nh / Khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Th? ba, ngày 15/10/2019 上海快3大小计划 195

C?n c? k? ho?ch và n?i dung ?ã ???c ký k?t trong ??t kh?o sát s? b? ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o, sáng ngày 14/10/2019 t?i H?i tr??ng HH1, c? s? Minh Khai c?a Nhà tr??ng ?ã long tr?ng di?n ra L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán và Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

Tham d? ??t kh?o sát chính th?c v? phía ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài có:

1. PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

2. PGS.TS Bùi Duy Cam - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên thu?c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ?oàn;

3. GS.TS Nguy?n Quang Dong - Gi?ng viên cao c?p tr??ng ?H KTQD, Thành viên th??ng tr?c;

4. Th.S ?inh Tu?n D?ng - Tr??ng phòng ?GCLGD Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i CT?HCDVN, Th? ký;

5. Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam;

Cùng các thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài, các quan sát viên làm công tác ki?m ??nh CLGD c?c Nhà tr??ng thu?c B? Qu?c phòng và Tr??ng ??i h?c ??i Nam.

Các thành viên Ban c? v?n và ?oàn ?ánh giá ngoài ??t kh?o sát chính th?c ch??ng trình ?ào t?o t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p 

V? phía Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có:

1. TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ?U, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

2. NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

3. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng.

Cùng các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, các thành viên H?i ??ng t? ?ánh giá ch??ng trình ?ào t?o, ??i di?n lãnh ??o các ??n v?, các t? ch?c ?oàn th?, gi?ng viên, ??i di?n các doanh nghi?p, sinh viên và các c?u sinh viên c?a Nhà tr??ng tham gia ph?ng v?n c?ng có m?t ?ông ??.

M? ??u ch??ng trình, thay m?t Ban t? ch?c Th.S V? Th? Thu Huy?n - Giám ??c Trung tâm Kh?o thí tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?uthông báo n?i dung ch??ng trình khai m?c.

Ti?p theo ch??ng trình, Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam công b? Quy?t ??nh thành l?p ?oàn ?ánh giá ngoài ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán và Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Nhà tr??ng.

Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD công b? Quy?t ??nh trong bu?i L?

PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài phát bi?u khai m?c và ?ánh giá cao nh?ng n? l?c c?a Nhà tr??ng trong vi?c tham gia ?ánh giá ngoài các ch??ng trình ?ào t?o, th? hi?n s? quan tâm ??c bi?t c?a lãnh ??o Nhà tr??ng trong vi?c nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o.

Thông qua n?i dung phát bi?u, PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga c?ng ?ã g?i l?i c?m ?n t?i t?p th? lãnh ??o, cán b? gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng ?ã tích c?c ch? ??ng trong vi?c ph?i h?p xây d?ng ch??ng trình, vi?t báo cáo, chu?n b? các minh ch?ng và t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho ch??ng trình làm vi?c c?a ?oàn trong th?i gian qua.

PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam phát bi?u t?i bu?i L?

Thay m?t Nhà tr??ng, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng ?ã g?i l?i c?m ?n t?i các thành viên c?a Ban c? v?n và ?oàn ?ánh giá ngoài ?ã có nh?ng ý ki?n ?óng góp quan tr?ng cho Nhà tr??ng trong công tác chu?n b? c?ng nh? tri?n khai th?c hi?n các b??c c?a quy trình ?ánh giá ngoài các ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c c?a Nhà tr??ng. Trên c? s? ?ó, Nhà tr??ng s? có nh?ng gi?i pháp phù h?p nh?m nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, ?áp ?ng nhu c?u ng??i h?c góp ph?n kh?ng ??nh uy tín, th??ng hi?u Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o c?a c? n??c và c?a B? Công Th??ng.

TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng phát bi?u trong bu?i L?

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng ?ã báo cáo t?ng quan v? các ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán và Công ngh? k? thu?t C? khí tham gia ??t kh?o sát chính th?c ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c c?a Nhà tr??ng.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng báo cáo t?i bu?i L?

Bu?i l? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán và Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra thành công t?t ??p. Sau bu?i l?, các v? ??i bi?u ?ã ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o, cán b? gi?ng viên và sinh viên c?a Nhà tr??ng.

?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o, cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng sau bu?i L?

Theo ch??ng trình làm vi?c, ?oàn ?ánh giá ngoài s? ti?n hành kh?o sát, ki?m tra các minh ch?ng, ph?ng v?n lãnh ??o Nhà tr??ng, gi?ng viên, sinh viên, các doanh nghi?p và c?u sinh viên t? ngày 14/10/2019 ??n h?t ngày 20/10/2019.

Chúng tôi s? ti?p t?c c?p nh?t thông tin v? ch??ng trình làm vi?c c?a ?oàn trong các bài vi?t ti?p theo.

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo