Trang ch? / Tin t?c / Khai m?c l?p b?i d??ng ki?n th?c Qu?c phòng - An ninh cho ??i t??ng 4, ??t 4 n?m 2019

Khai m?c l?p b?i d??ng ki?n th?c Qu?c phòng - An ninh cho ??i t??ng 4, ??t 4 n?m 2019

Th? hai, ngày 25/11/2019 上海快3大小计划 46

Sáng ngày 24/11/2019 t?i H?i tr??ng HH1, khu gi?ng ???ng ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i. Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ph?i h?p cùng BCH quân s? Qu?n Hai Bà Tr?ng, TP Hà N?i t? ch?c khai m?c L?p b?i d??ng ki?n th?c Qu?c phòng - An ninh cho ??i t??ng 4, ??t 4 n?m 2019 h?c viên là cán b?, gi?ng viên Nhà tr??ng.

Các v? ??i bi?u và h?c viên tham d? l? khai gi?ng

T?i d? bu?i l? v? phía Ban ch? huy quân s? Qu?n Hai Bà Tr?ng có: Trung tá Cao Minh Tu?n- Phó ch? huy tr??ng BCH quân s? cùng các ??ng chí trong BCH quân s? Qu?n Hai Bà Tr?ng; ??i tá, Th.S ?ào V?n ?? - Gi?ng viên khoa L?ch s? ngh? thu?t quân s?, H?c vi?n Chính tr?, B? Qu?c phòng

V? phía Nhà tr??ng có TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB. Các Th?y/Cô giáo ??i di?n cho các ??n v? ch?c n?ng cùng 131 h?c viên thu?c ??i t??ng 4 là cán b? viên ch?c Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ???c tri?u t?p tham gia l?p h?c.

TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB phát bi?u khai m?c l?p h?c

Trung tá Cao Minh Tu?n - Phó ch? huy tr??ng BCH quân s? qu?n phát bi?u t?i bu?i l?

Theo k? ho?ch c?a Ban t? ch?c, khóa h?c ???c di?n ra trong th?i gian t? ngày 24 ??n h?t ngày 26/11/2019 v?i các chuyên ??: chi?n tranh nhân dân Vi?t Nam b?o v? t? qu?c; phòng ch?ng “chi?n l??c di?n bi?n hòa bình”, b?o lo?n, l?t ?? c?a các th? l?c thù ??ch ??i v?i cách m?ng Vi?t Nam; m?t s? v?n ?? k?t h?p phát tri?n kinh t?-xã h?i g?n v?i t?ng c??ng c?ng c? qu?c phòng-an ninh; qu?n lý, b?o v? ch? quy?n bi?n, ??o và biên gi?i qu?c gia Vi?t Nam trong th?i k? m?i; t? ch?c xây d?ng và ho?t ??ng c?a l?c l??ng t? v?, d? b? ??ng viên c? quan ?áp ?ng yêu c?u nhi?m v? trong tình hình m?i và m?t s? v?n ?? c? b?n ??m b?o an ninh chính tr?, t? t??ng, v?n hóa, kinh t?, xã h?i trong tình hình m?i.

Nguy?n Nh? C??ng - Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo