Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / Khoa CNTT t? ch?c H?i th?o "Các v?n ?? hi?n ??i c?a công ngh? thông tin và truy?n thông"

Khoa CNTT t? ch?c H?i th?o "Các v?n ?? hi?n ??i c?a công ngh? thông tin và truy?n thông"

Th? n?m, ngày 18/07/2019 上海快3大小计划 359

Th?c hi?n ch? tr??ng c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c ??y m?nh công tác nghiên c?u khoa h?c trong cán b? gi?ng viên và sinh viên. ???c s? ??ng ý c?a Ban Giám hi?u, ngày 18/07/2019, t?i phòng H?i th?o HA8, s? 218 L?nh Nam - Hoàng Mai - Hà N?i, khoa Công ngh? thông tin ph?i h?p cùng 07 doanh nghi?p: Hanwha Techwin, VietNet, Socomec, GPS, Seagate, Tenda, An Phát PC t? ch?c H?i th?o v?i ch? ?? "Các v?n ?? hi?n ??i c?a công ngh? thông tin và truy?n thông ".

Các v? ??i bi?u và các th?y cô tham d? h?i th?o

??n tham d? H?i th?o v? phía các doanh nghi?p có: Ông YU JIN SEOK - Giám ??c ph? trách khu v?c Châu Á Thái Bình D??ng, Ông T? Quang Huy - Giám ??c th? tr??ng Vi?t Nam Công ty Hanwha Techwin; Ông Phan Thanh S?n - CEO VietNet, Ông Ph?m V?n C??ng – Tr??ng phòng Marketing Công ty Viet Net; Ông Yang Chun Jamus - IT Channel Sales Manager Công ty Socomec; Ông Lê Tr??ng Ph??ng – CEO, Bà Ph?m Th? Ng?c Tuy?n - Tr??ng phòng Marketing Công ty GPS; Ông Nguy?n Quang ??t - Tr??ng qu?n lý t?i Vi?t Nam Công ty Seagate; Ông Nguy?n V?n Nam - Ph? trách Tenda Mi?n B?c. Ông Bùi Xuân H?i - Chuyên viên k? thu?t Tenda; Bà Lê H??ng Giang - Giám ??c Cty An phát Hà N?i Công ty An Phát PC.

V? phía Nhà tr??ng có: TS. Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; TS. Bùi Huy H?i - Tr??ng khoa ?i?n t?; TS. L?u Khánh C??ng – Tr??ng khoa QTKD; Th.S Nguy?n Hoàng Chi?n - Phó tr??ng khoa, ph? trách khoa CNTT cùng ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng, BCN khoa CNTT và cán b? gi?ng viên, sinh viên khoa CNTT ??n tham d? H?i th?o.

Hi?u tr??ng TS. Tr?n Hoàng Long cùng BCN Khoa CNTT h?p tri?n khai k? ho?ch h?p tác v?i 07 doanh nghi?p

Ch? ?? ???c các chuyên gia trao ??i trong h?i th?o g?m: Gi?i pháp công ngh? c?a Hanwha Techwin áp d?ng vào công tác qu?n lý và ?ào t?o trong sinh viên nghành CNTT: ?i?m danh sinh viên b?ng nh?n di?n khuôn m?t; K?t n?i c? s? d? li?u qu?n lý c?a nhà tr??ng; Gi?i pháp x? ph?t giao thông & giám sát ph??ng ti?n; Giám sát ?ô th? toàn di?n v?i 1-click PTZ th?c t?; Tích h?p AI vào camera th?c t? c?a Hanwha Techwin; Gi?i pháp mô hình phòng h?c thông minh - Tr?i nghi?m th?c t? trên thi?t b?; Gi?i pháp cân b?ng và l?u tr? h? th?ng server b?ng UPS; Gi?i pháp công ngh? Mesh m?i nh?t c?a Tenda.

Sau 02 ngày làm vi?c v?i tinh th?n nhi?t tình và trách nhi?m H?i th?o v?i ch? ?? "Các v?n ?? hi?n ??i c?a công ngh? thông tin và truy?n thông " ?ã thành công t?t ??p. Hy v?ng v?i nh?ng ki?n th?c, kinh nghi?m trong tri?n khai th?c t? c?a các chuyên gia, ???c th?c hành và ti?p c?n ngay trên các thi?t b? hi?n ??i. Các th?y cô giáo và các b?n sinh viên s? c?p nh?t thêm các ki?n th?c và công ngh? m?i nh?m ph?c v? t?t công tác gi?ng d?y và h?c t?p.

Thêm m?t s? hình ?nh trong ch??ng trình H?i th?o

TS. Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u t?i h?i th?o

Các v? ??i bi?u tham gia h?i th?o

 

Các chuyên gia ??n t? các công ty gi?i thi?u v? các gi?i pháp trong bu?i h?i th?o

Khoa CNTT

Tin t?c
Thông báo