Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / Khoa CNTT t? ch?c H?i th?o “Gi?i pháp an ninh an toàn hi?n ??i trên n?n công ngh? hãng Hanwha Techwin”

Khoa CNTT t? ch?c H?i th?o “Gi?i pháp an ninh an toàn hi?n ??i trên n?n công ngh? hãng Hanwha Techwin”

Th? sáu, ngày 19/07/2019 253

Th?c hi?n ch? tr??ng c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c ??y m?nh công tác nghiên c?u khoa h?c trong cán b? gi?ng viên và sinh viên. ???c s? ??ng ý c?a Ban Giám hi?u, ngày 19/07/2019, t?i phòng H?i th?o HA8, s? 218 L?nh Nam - Hoàng Mai - Hà N?i, khoa Công ngh? thông tin ph?i h?p cùng 07 doanh nghi?p: Hanwha Techwin, VietNet, Socomec, GPS, Seagate, Tenda, An Phát PC t? ch?c H?i th?o v?i ch? ?? Gi?i pháp an ninh an toàn hi?n ??i trên n?n công ngh? hãng Hanwha Techwin”.

Các v? ??i bi?u, các th?y cô và các em sinh viên tham d? h?i th?o

??n tham d? H?i th?o v? phía các doanh nghi?p có:

1. Công ty Hanwha Techwin:  Ông YU JIN SEOK - Giám ??c ph? trách khu v?c Châu Á Thái Bình D??ng. Ông T? Quang Huy - Giám ??c th? tr??ng Vi?t Nam.

2. Công ty Viet Net: Ông Phan Thanh S?n - CEO VietNet. Ông Ph?m V?n C??ng – Tr??ng phòng Marketing

3. Công ty Socomec: Ông Yang Chun Jamus - IT Channel Sales Manager

4. Công ty GPS: Ông Lê Tr??ng Ph??ng – CEO. Bà Ph?m Th? Ng?c Tuy?n - Tr??ng phòng Marketing

5. Công ty Seagate: Ông Nguy?n Quang ??t - Tr??ng qu?n lý t?i Vi?t Nam

6. Công ty Tenda: Ông Nguy?n V?n Nam - Ph? trách Tenda mi?n b?c. Ông Bùi Xuân H?i - Chuyên viên k? thu?t Tenda

7. Công ty An Phát PC: Bà Lê H??ng Giang - Giám ??c Cty An phát Hà n?i

V? phía Nhà tr??ng tham d? có: Th.S Nguy?n Hoàng Chi?n - Phó Tr??ng khoa, ph? trách khoa CNTT cùng các cán b? gi?ng viên và sinh viên khoa CNTT ??n tham d? H?i th?o.

Ch? ?? ???c các chuyên gia trao ??i trong h?i th?o g?m: Gi?i pháp công ngh? c?a Hanwha Techwin áp d?ng vào công tác qu?n lý và ?ào t?o trong sinh viên nghành CNTT: ?i?m danh sinh viên b?ng nh?n di?n khuôn m?t. K?t n?i c? s? d? li?u qu?n lý c?a nhà tr??ng. Gi?i pháp x? ph?t giao thông & giám sát ph??ng ti?n. Giám sát ?ô th? toàn di?n v?i 1-click PTZ th?c t?. Tích h?p AI vào camera th?c t? c?a Hanwha Techwin. Gi?i pháp mô hình phòng h?c thông minh - Tr?i nghi?m th?c t? trên thi?t b?. Gi?i pháp cân b?ng và l?u tr? h? th?ng server b?ng UPS. Gi?i pháp công ngh? Mesh m?i nh?t c?a Tenda.

 

Chuyên gia trao ??i trong bu?i h?i th?o

Sau 01 ngày làm vi?c v?i tinh th?n nhi?t tình và trách nhi?m H?i th?o v?i ch? ?? Gi?i pháp an ninh an toàn hi?n ??i trên n?n công ngh? hãng Hanwha Techwin?ã thành công t?t ??p. Hy v?ng v?i nh?ng ki?n th?c, kinh nghi?m trong tri?n khai th?c t? c?a các chuyên gia, ???c th?c hành và ti?p c?n ngay trên các thi?t b? hi?n ??i. Các th?y cô giáo và các b?n sinh viên s? c?p nh?t thêm các ki?n th?c và công ngh? m?i nh?m ph?c v? t?t công tác gi?ng d?y và h?c t?p.

Thêm m?t s? hình ?nh trong ch??ng trình H?i th?o

Các th?y cô giáo và các em sinh viên tham d? h?i th?o

Khoa CNTT

Tin t?c
Thông báo