Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / Khoa Công ngh? thông tin t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? c?a gi?ng viên n?m h?c 2018-2019

Khoa Công ngh? thông tin t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? c?a gi?ng viên n?m h?c 2018-2019

Th? hai, ngày 10/06/2019 374

???c s? ??ng ý c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, sáng ngày 07 tháng 06 n?m 2019, t?i v?n phòng khoa Công ngh? thông tin HA9 – 218 L?nh Nam – Hoàng Mai – Hà N?i. Khoa Công ngh? thông tin ?ã t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?a gi?ng viên n?m h?c 2018-2019.

Tham d? bu?i nghi?m thu có: ThS. V? Th? Thu Huy?n – Giám ??c Trung tâm Kh?o thí; ThS. Nguy?n Hoàng Chi?n - Phó tr??ng khoa, ph? trách khoa Công ngh? thông tin, ??i di?n phòng QLKH, Phòng ?ào t?o cùng các CBGV trong khoa.

T?i bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH, các ch? nhi?m ?? tài ?ã báo cáo k?t qu? nghiên c?u sau m?t th?i gian làm vi?c kh?n tr??ng và nghiêm túc. Các ?? tài ?ã ???c h?i ??ng ?ánh giá t??ng ??i t?t và có tính ?ng d?ng th?c t? r?t cao. Công tác nghiên c?u khoa h?c c?a t?p th? gi?ng viên Khoa Công ngh? thông tin n?m h?c 2018 - 2019 ?ã hoàn thành t?t nhi?m v? ?? ra và góp ph?n trong thành công chung v? công tác NCKH c?a Nhà tr??ng. 

Thêm m?t s? hình ?nh t?i trong bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH:

Khoa CNTT

Tin t?c
Thông báo