Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Khoa Công ngh? thông tin t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m h?c 2018-2019

Khoa Công ngh? thông tin t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m h?c 2018-2019

Th? hai, ngày 10/06/2019 321

Sáng ngày 06/06/2019 t?i Phòng h?i th?o HA8, 218 L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i, Khoa Công ngh? thông tin ?ã t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m 2018-2019.

Bu?i nghi?m thu di?n ra trong không khí trang tr?ng, nghiêm túc và chuyên nghi?p v?i s? hi?n di?n c?a các gi?ng viên khoa Công ngh? thông tin và h?n 100 sinh viên ??n t? các l?p khóa 9,10,11 và 12, các ?? tài trong bu?i nghi?m thu g?m:

?? tài s? 1: “Nghiên c?u mô hình thác n??c ti?n hành phân tích thi?t k? h? th?ng thông tin xây d?ng Website qu?n lý d?a trên công ngh? NodeJS”  Sinh viên th?c hi?n: Nguy?n ??c L?c, Tr?n Bình Minh, Nguy?n Ng?c Phúc - L?p Tin10A5HN; GVHD: ThS. ?ào Th? Ph??ng Anh.

?? tài s? 2: “Nghiên c?u ngôn ng? mô hình h?p nh?t UML và công c? Rational Rose, áp d?ng phân tích thi?t k? và xây d?ng h? th?ng thông tin qu?n lý” - Sinh viên th?c hi?n: Bùi Minh Ng?c, Ph?m Thành Minh, V? Xuân Vang – L?p ?H Tin9A3HN; GVHD: ThS. Tr?n Th? Lan Anh.

?? tài s? 3: “Xây d?ng ?ng d?ng trao ??i thông tin tr?c tuy?n trên di ??ng” - Sinh viên th?c hi?n: Nguy?n Minh Tu?n, D??ng Thái Minh, Nguy?n Thiên Nga – L?p ?H Tin9A5HN; GVHD: ThS. L??ng Th? Th?o Hi?u.

?? tài s? 4: “Nghiên c?u LARAVEL PHP FRAMEWORK và ?ng d?ng xây d?ng website Khoa CNTT - Tr??ng ?H KTKTCN” - Sinh viên th?c hi?n: Nguy?n Tuy?n Gi?ng, Nguy?n Minh H?i, Nguy?n Thanh Tú – L?p ?H Tin9A5HN; GVHD: ThS. Mai M?nh Tr?ng.

?? tài s? 5: “Nghiên c?u chi?n l??c tìm ki?m có ??i th? và xây d?ng ?ng d?ng trò ch?i” - Sinh viên th?c hi?n: D??ng H?ng Ph??ng, Hoàng Th? Ng?c Anh, Hoàng ??c Trí– L?p ?H Tin9A6HN; GVHD: ThS. Lê Thi Thu Hi?n.

?? tài s? 6: “Xây d?ng game góc nhìn th? 3 s? d?ng n?n t?ng Unreal Engine 4” - Sinh viên th?c hi?n: ?? Danh D?ng, Nguy?n Ti?n Minh, Nguy?n ??i Pháp– L?p ?H Tin9A7HN; GVHD: ThS. Nguy?n Thu Hi?n.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH c?a sinh viên:

Khoa CNTT

Tin t?c
Thông báo