Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Khoa D?t may và Th?i trang t? ch?c h?i th?o “Cách m?ng công nghi?p 4.0 và nh?ng thách th?c ??i v?i ?ào t?o ngành May Công nghi?p Vi?t Nam”

Khoa D?t may và Th?i trang t? ch?c h?i th?o “Cách m?ng công nghi?p 4.0 và nh?ng thách th?c ??i v?i ?ào t?o ngành May Công nghi?p Vi?t Nam”

Th? n?m, ngày 20/06/2019 上海快3大小计划 359

Nh?m t?ng c??ng công tác nghiên c?u khoa h?c và trao ??i chuyên môn, ???c s? ??ng ý c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, Sáng ngày 20/6/2010, khoa D?t may và Th?i trang tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã  t? ch?c H?i th?o khoa h?c v?i ch? ??: “Cách m?ng công nghi?p 4.0 và nh?ng thách th?c ??i v?i ?ào t?o ngành May Công nghi?p Vi?t Nam” t?i phòng ?o 2 c? s?.

??n d? h?i th?o có các khách m?i ??i di?n cho doanh nghi?p ngành May tham gia báo cáo tham lu?n trong h?i th?o và ?ông ?? gi?ng viên sinh viên trong khoa t?i 2 c? s?.

H?i th?o ???c t? ch?c nh?m ??i m?i, nâng cao ch?t l??ng gi?ng d?y cho gi?ng viên ngành Công ngh? may. Thông qua h?i th?o ?? ra ??nh h??ng xây d?ng ??i m?i ch??ng trình, phù h?p v?i nhu c?u c?ng nh? s? phát tri?n c?a khoa h?c công ngh? trong th?i k? cách m?ng công nghi?p 4.0, t? ?ó có các gi?i pháp c? th? ?? nâng cao ch?t l??ng gi?ng d?y chuyên môn  trong Nhà tr??ng.

V?i 6 tham lu?n ???c báo cáo trong h?i th?o v?i các tiêu ??: Cách m?ng Công nghi?p 4.0 và nh?ng ?nh h??ng t?i ngành Công ngh? d?t may; Ngành Công nghi?p d?t may trong giai ?o?n CMCN 4.0; CMCN 4.0 - C? h?i m?i cho ngành Công nghi?p d?t may Vi?t Nam; Qua?n ly? châ?t l???ng nga?nh May trong CMCN 4.0; Chu?n b? ngu?n nhân l?c ngành Công nghi?p may ?? t?ng b??c b?t nh?p v?i cu?c Cách m?ng công nghi?p (CMCN) 4.0; CMCN 4.0 - C? h?i và thách th?c v?i sinh viên ngành Công nghi?p d?t may Uneti.

Thông qua bu?i h?i th?o cán b? gi?ng viên và sinh viên trong khoa ?ã th?o lu?n sôi n?i xoay quanh các n?i dung trên. Qua các ý ki?n, th?o lu?n, trao ??i c?a gi?ng viên và sinh viên, h?i th?o ?ã làm rõ các v?n ?? ???c ??t ra và ?i ??n th?ng nh?t mu?n nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o trong th?i k? Cách m?ng công nghi?p 4.0 tr??c h?t c?n ph?i có c? g?ng n? l?c c?a t?p th? gi?ng viên trong quá trình gi?ng d?y: ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y và ph??ng pháp ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng trong quá trình gi?ng d?y nh?m ??m b?o m?c tiêu, n?i dung, th?i gian gi?ng d?y và h?c t?p c?a sinh viên. ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o c?a khoa, m?i gi?ng viên c?n c?p nh?t ki?n th?c m?i, nâng cao trình ?? chuyên môn nghi?p v? và tích c?c nhi?t tình trong gi?ng d?y. ??i v?i sinh viên c?n nêu cao ??ng c?, ý th?c h?c t?p ?úng ??n g?n li?n v?i rèn luy?n tác phong công nghi?p nh?m trang b? cho mình n?n t?ng tri th?c và hành trang c?n thi?t sau khi t?t nghi?p.

M?t s? hình ?nh trong bu?i h?i th?o

Khoa D?t may và Th?i trang

Tin t?c
Thông báo