Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / Khoa D?t May và Th?i Trang t? ch?c H?i th?o “Công ngh? s?n xu?t ngành may th?i trang trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p 4.0”

Khoa D?t May và Th?i Trang t? ch?c H?i th?o “Công ngh? s?n xu?t ngành may th?i trang trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p 4.0”

Th? n?m, ngày 20/06/2019 316

Th?c hi?n s? ch? ??o c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và trao ??i chuyên môn, chi?u ngày 20/06/2019 t?i phòng h?i th?o N.C1 - 353 Tr?n H?ng ??o-Nam ??nh và phòng h?p HA8 - 218 L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i, khoa D?t May và Th?i trang ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c “Công ngh? s?n xu?t ngành may th?i trang trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p 4.0”.

??n d? h?i th?o có các khách m?i ??i di?n cho các tr??ng, các doanh nghi?p ngành May tham gia báo cáo tham lu?n trong h?i th?o, các khách m?i ??i di?n Nhà tr??ng, các phòng, khoa và ?ông ?? cán b?, gi?ng viên, sinh viên khoa D?t May và Th?i trang t?i 2 c? s?.

Cho ??n nay, th? gi?i ?ã tr?i qua 3 cu?c cách m?ng công nghi?p. Cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? nh?t v?i ??ng c? th?y l?c và h?i n??c; Cu?c cách m?ng l?n th? hai là ??ng c? ?i?n và dây chuy?n s?n xu?t hàng lo?t; Cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? ba là k? nguyên máy tính và t? ??ng hóa. Cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? 4, còn g?i là cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0 l?n này là s? k?t h?p cao ?? gi?a h? th?ng siêu k?t n?i v?t lý và k? thu?t s? v?i tâm ?i?m là internet v?n v?t và trí tu? nhân t?o.

Cu?c cách m?ng l?n th? t? có tác ??ng sâu r?ng ??n t?t c? các ngành kinh t? trong ?ó có ngành công nghi?p may m?c th?i trang. Hi?n nay trên th? gi?i, vi?c ?ng d?ng nh?ng thành t?u c?a cách m?ng công nghi?p 4.0 vào quá trình s?n xu?t kinh doanh s?n ph?m may m?c th?i trang ?ã ???c các n??c phát tri?n th?c hi?n m?t cách ph? bi?n trên nhi?u khía c?nh, ?ó là ??i m?i s?n ph?m, ??i m?i quy trình s?n xu?t, ??i m?i công tác qu?n lý và ??i m?i marketing cho s?n ph?m…

Trên tinh th?n ?ó, cu?c h?i th?o c?a B? môn Thi?t k? th?i trang – Khoa D?t May và Th?i trang ?ã ???c xây d?ng v?i n?i dung “Công ngh? s?n xu?t ngành may th?i trang trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p 4.0” nh?m tìm hi?u, phân tích, th?o lu?n, ?ánh giá, có cái nhìn ?úng ??n v? Cách m?ng công nghi?p 4.0 và nh?ng v?n v? liên quan ??n ngành may m?c th?i trang, t? ?ó có k? ho?ch ti?p c?n, xây d?ng ph??ng th?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c ?? ?áp ?ng nhu c?u xã h?i.

Sau ph?n phát bi?u khai m?c, các ??i bi?u, khách m?i và gi?ng viên c?a Khoa D?t May và Th?i trang ?ã trình bày các báo cáo chuyên ?? t?i h?i th?o: ??nh h??ng sinh viên ngành công ngh? may th?i trang UNETI trong giai ?o?n phát tri?n công ngh? 4.0; ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao ngành công ngh? may và th?i trang phù h?p v?i cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0; Ky? n?ng mê?m v??i sinh viên nga?nh th??i trang th??i ky? công nghiê?p 4.0; Liên k?t ?ào t?o gi?a nhà tuy?n d?ng v?i tr??ng ??i h?c; T?m nhìn m?i th?i kì 4.0: Th?i trang thân thi?n v?i môi tr??ng.

Các chuyên ?? ???c trình bày t?i h?i th?o và nh?ng phát bi?u góp ý b? sung có ch?t l??ng c?a các khách m?i ?ã làm rõ ???c nh?ng v?n ?? ???c ??t ra c?a h?i th?o, c?ng c? và không ng?ng nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c ?áp ?ng nhu c?u xã h?i trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p 4.0. ?? ??t ???c ?i?u ?ó, ?òi h?i s? n? l?c c? g?ng không ng?ng c?a t?p th? cán b?-gi?ng viên c?a khoa trong công tác gi?ng d?y và ?ào t?o, ti?n hành ??i m?i n?i dung, ph??ng pháp gi?ng d?y, ??i m?i ph??ng pháp ki?m tra - ?ánh giá ch?t l??ng ng??i h?c. M?i cán b? - gi?ng viên c?n không ng?ng c?p nh?t ki?n th?c m?i, tích c?c h?c t?p trau d?i nâng cao trình ?? chuyên môn nghi?p ph?c v? cho m?c tiêu gi?ng d?y ?ã ???c ??t ra. ??i v?i ng??i h?c c?n xác ??nh ?úng ??n ??ng c? h?c t?p ?? có ý th?c h?c t?p nghiêm túc và rèn luy?n tác phong công nghi?p ?? trang b? cho mình n?n t?ng tri th?c v?ng vàng ?? làm hành trang cho cu?c s?ng sau này.

H?i th?o khoa h?c c?a khoa D?t May và Th?i trang ?ã thành công t?t ??p trong không khí trao ??i sôi n?i, h?ng hái, c?i m? gi?a các gi?ng viên, sinh viên và khách m?i. Là s? ki?n th??ng niên c?a khoa trong n?m h?c, ???c t? ch?c nh?m t?o ra c? h?i ?? các gi?ng viên, sinh viên trong khoa và các khách m?i ??n t? ngoài tr??ng có th? chia s? nh?ng thông tin, ki?n th?c liên quan ??n chuyên ngành mà Khoa ?ào t?o, qua ?ó góp ph?n nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c, ?áp ?ng m?c tiêu t? ch? c?a Nhà tr??ng trong ?ào t?o ngu?n nhân l?c theo nhu c?u c?a xã h?i.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i H?i th?o:

KHOA D?T MAY VÀ TH?I TRANG

(th?c hi?n bài vi?t và hình ?nh: Th.s V? D??ng Quang, Th.s Tr?n Nguyên Lân)

Tin t?c
Thông báo