Trang ch? / Nghiên c?u khoa h?c / Khoa ?i?n t? ch?c h?i th?o khoa h?c “M?t s? gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng k? thu?t l?p ??t và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n”

Khoa ?i?n t? ch?c h?i th?o khoa h?c “M?t s? gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng k? thu?t l?p ??t và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n”

Ch? nh?t, ngày 23/06/2019 上海快3大小计划 491

Th?c hi?n s? ch? ??o c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và trao ??i h?c thu?t chuyên môn. Sáng ngày 21/06/2019 t?i H?i tr??ng nhà HA8, ngõ 218 L?nh Nam, Qu?n Hoàng Mai, Hà N?i, khoa ?i?n ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c “M?t s? gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng k? thu?t l?p ??t và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n”.

Tham d? H?i th?o, v? phía khách m?i, chuyên gia ngoài tr??ng có:

TS Nguy?n Quang Thu?n – Phó tr??ng khoa ?i?n, Tr??ng ??i h?c Công nghi?p Hà N?i; KS Nguy?n V?n Th? - Ph? trách K? thu?t và KD, Công ty gi?i pháp nhà thông minh IBS t?i Hà N?i; KS Nguy?n Kh?c Th?y - Giám ??c Công ty gi?i pháp nhà thông minh IBS; KS V? ??c Kiên - Giám ??c Công ty CP thi?t b? ?i?n H?i Phòng, ??i di?n hãng ?i?n thông minh Crestron.

V? phía Nhà tr??ng có: PGS. TS Võ Thu Hà - Tr??ng khoa ?i?n; ThS ?oàn Th? Di?p Uy?n - Cán b? phòng QLKH cùng ?ông ??o cán b?, gi?ng viên và sinh viên khoa ?i?n có m?t ?ông ??.

S? phát tri?n c?a công ngh? 4.0 ?ã và ?ang thay ??i vi?c k? thu?t l?p ??t ?i?n và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n t? dân d?ng ??n công nghi?p. H? th?ng cung c?p ?i?n ?óng vai trò quan tr?ng trong các l?nh v?c ?i?u khi?n; s?n xu?t trong công nghi?p nói chung và trong ngành k? thu?t ?i?u khi?n và t? ??ng hoá nói riêng. Vi?c nâng cao ch?t l??ng k? thu?t l?p ??t ?i?n và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n trong công nghi?p và dân d?ng, t? ?ó s? ?óng góp vào quá trình nâng cao n?ng su?t lao ??ng, h? giá thành s?n ph?m, .v.v… trên c? s? ?ó s? ?óng góp vào vi?c công nghi?p hóa và hi?n ??i hóa ??t n??c trong th?i k? công ngh? m?i. Nh?n th?c ???c ý ngh?a ?ó khoa ?i?n Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p không ng?ng ??i m?i, nghiên c?u nâng cao ch?t l??ng th?c hành, th?c t?p k? thu?t l?p ??t ?i?n t?i x??ng ? hai c? s? L?nh Nam - Hoàng Mai - Hà N?i và M? Xá - Thành Ph? Nam ??nh c?a Nhà tr??ng. T? ?ó có ??a ra m?t s? gi?i pháp k? thu?t l?p ??t ?i?n cho h? th?ng cung c?p ?i?n, trong ?ó có các gi?i pháp k? thu?t l?p ??t nhà thông minh. 

M? ??u ch??ng trình, PGS.TS Võ Thu Hà - Tr??ng khoa ?i?n phát bi?u chào m?ng các v? ??i bi?u ?ã t?i tham d? bu?i h?i th?o c?a khoa ?i?n v?i ch? ?? “M?t s? gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng k? thu?t l?p ??t và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n” và chúc cho bu?i h?i th?o thành công t?t ??p.

PGS.TS Võ Thu Hà - Tr??ng khoa ?i?n phát bi?u khai m?c H?i th?o.

Sau ph?n phát bi?u khai m?c, các ??i bi?u, khách m?i và gi?ng viên c?a Khoa ?i?n ?ã trình bày các báo cáo chuyên ?? t?i h?i th?o. Trong n?i dung các báo cáo chuyên ??, ??i bi?u các doanh nghi?p ?ã ??a ra nh?ng v?n ??; ý t??ng m?i thi?t th?c nh?m trao ??i th?o lu?n, ?ánh giá xu h??ng phát tri?n vi?c ?ng d?ng các gi?i pháp k? thu?t l?p ??t và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n nh?: Th?c tr?ng và gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng th?c hành t?i x??ng ?i?n c? b?n M? Xá Nam ??nh, x??ng ?i?n c? b?n khoa ?i?n - L?nh Nam Hà N?i, thi?t k? h? th?ng cung c?p ?i?n dân d?ng, m?t s? v?n ?? k? thu?t l?p ??t ?i?n trong h? th?ng cung c?p ?i?n; gi?i pháp k? thu?t l?p ??t ?i?u khi?n nhà thông minh trên c? s? thi?t b? ?i?n Lumi, Gi?i pháp nhà thông minh trên c? s? k? thu?t l?p ??t l?p trình c?a hãng Crestron, .v.v… vào h? th?ng cung c?p ?i?n trong công nghi?p, dân d?ng ? Vi?t Nam và trên th? gi?i hi?n t?i và t??ng lai.

ThS Ph?m V?n Minh trình bày chuyên ?? “Th?c tr?ng và gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng th?c hành t?i x??ng ?i?n c? b?n M? Xá Nam ??nh”

ThS Tr?n Qu?c ??t trình bày chuyên ?? “Th?c tr?ng ?ào t?o k? thu?t l?p ??t ?i?n và ?i?u khi?n t?i x??ng ?i?n c? b?n c?a khoa ?i?n - L?nh Nam Hà N?i

 

KS Nguy?n Kh?c Th?y ??i di?n Công ty gi?i pháp nhà thông minh IBS trình bày chuyên ?? “Thi?t k? h? th?ng cung c?p ?i?n dân d?ng

TS. Tr?n ??c Chuy?n  trình bày chuyên ?? “M?t s? v?n ?? k? thu?t l?p ??t ?i?n trong h? th?ng cung c?p ?i?n. Gi?i pháp k? thu?t l?p ??t ?i?u khi?n nhà thông minh

trên c? s? thi?t b? ?i?n Lumi

 KS V? ??c Kiên - G? Công Ty CP thi?t b? ?i?n H?i Phòng, trình bày chuyên ?? “Gi?i pháp nhà thông minh trên c? s? k? thu?t l?p ??t l?p trình c?a hãng Crestron” 

TS Nguy?n Quang Thu?n - Phó tr??ng khoa ?i?n - Tr??ng ??i h?c Công nghi?p Hà N?i, phát bi?u và trao ??i t?i H?i th?o

ThS V? Duy H?ng phát bi?u và trao ??i t?i H?i th?o

 

ThS Nguy?n ??c D??ng phát bi?u và trao ??i t?i H?i th?o

H?i th?o c?ng trao ??i v? nhu c?u th?c t? các v?n ?? v? k? thu?t l?p ??t ?i?n và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n t?i các x??ng th?c hành c?a khoa ?i?n; gi?i pháp nhà thông minh hi?n ??i t? các doanh nghi?p, các k? n?ng c?n thi?t cho sinh viên ?i xin vi?c; nhu c?u c?a doanh nghi?p; các h??ng phát tri?n c?a sinh viên n?m cu?i và sau khi t?t nghi?p. C?ng trong bu?i H?i th?o, nhi?u doanh nghi?p ?ã cam k?t s? ??ng hành v?i khoa ?i?n và Nhà tr??ng trong các ho?t ??ng ?ào t?o nhân l?c cho hai ngành c?a khoa ?i?n là Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? và ngành Công ngh? k? thu?t ?i?u khi?n và t? ??ng hóa, ??c bi?t trong vi?c nâng cao các k? n?ng th?c t?p; th?c hành cho sinh viên và t?o ?i?u ki?n cho sinh viên làm vi?c c?ng nh? ti?p t?c các khóa h?c nâng cao sau khi t?t nghi?p.

Các v? ??i bi?u và các em sinh viên tham d? h?i kh?o

Phát bi?u b? m?c, PGS. TS Võ Thu Hà ?ã ?i?m l?i nh?ng k?t qu? quan tr?ng mà bu?i H?i th?o ?ã ??t ???c, trong ?ó nh?n m?nh: Các chuyên ?? mà ??i di?n các nhóm nghiên c?u ?ã trình bày và nhi?u ý ki?n phát bi?u b? sung có ch?t l??ng ?ã giúp cho các gi?ng viên và sinh viên trong Khoa c?ng c? ???c ki?n th?c c?ng nh? hi?u bi?t thêm v? các gi?i pháp nâng cao ???c ch?t l??ng v? k? thu?t l?p ??t ?i?n và ?i?u khi?n h? th?ng cung c?p ?i?n vào trong s?n xu?t, công nghi?p và dân d?ng. T? nh?ng ki?n th?c lý thuy?t và th?c hành ?ã h?c trong Nhà tr??ng, ?ã ???c liên h? vào th?c t? s?n xu?t giúp cho gi?ng viên và sinh viên ??nh h??ng ???c ngành h?c theo yêu c?u c?a doanh nghi?p. Trên c? s? ?ó ?ã ?? xu?t ???c m?t s? nhóm gi?i pháp ki?n ngh? ??i v?i các doanh nghi?p và c? quan qu?n lý các c?p nh?m giúp cho các doanh nghi?p có th? ?ng d?ng ???c nh?ng thi?t b?; h? th?ng cung c?p ?i?n; thi?t b? ?i?n thông minh vào trong s?n xu?t công nghi?p và dân d?ng hi?n nay.

H?i th?o khoa h?c c?a khoa ?i?n ?ã thành công t?t ??p trong không khí trao ??i sôi n?i, c?i m? gi?a các gi?ng viên, sinh viên và khách m?i. H?i th?o khoa h?c l?n này là m?t trong nh?ng s? ki?n th??ng niên c?a n?m h?c, ???c t? ch?c ??nh k? hàng n?m nh?m t?o ra c? h?i ?? các gi?ng viên và sinh viên trong khoa ?i?n và ngoài tr??ng có th? chia s? nh?ng thông tin, ki?n th?c liên quan ??n các h?c ph?n chuyên ngành c?a Khoa, qua ?ó góp ph?n nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c, vào m?c tiêu t? ch? c?a Nhà tr??ng trong ?ào t?o theo nhu c?u c?a xã h?i.

Ban t? ch?c và các ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m t?i h?i th?o

Khoa ?i?n

Tin t?c
Thông báo