Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Khoa ?i?n t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c? s? n?m h?c 2018 – 2019

Khoa ?i?n t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c? s? n?m h?c 2018 – 2019

Th? b?y, ngày 01/06/2019 267

???c s? ??ng ý c?a Ban Giám Hi?u nhà tr??ng ngày 31/05/2019 Khoa ?i?n ?ã t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? n?m h?c 2018 – 2019 t?i V?n phòng Khoa ?i?n P705.HA10

Tham d? bu?i nghi?m thu có PGS.TS Võ Thu Hà – Tr??ng Khoa ?i?n, TS. Bùi Huy H?i – Tr??ng Khoa ?i?n t?, Ths. ?oàn Th? Di?p Uy?n – Cán b? phòng QLKH cùng toàn th? các ch? nhi?m ?? tài và các giáo viên trong Khoa ?i?n

T?i bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH, các ch? nhi?m ?? tài ?ã báo cáo k?t qu? sau th?i gian nghiên c?u. V?i m?c tiêu nghiên c?u khoa h?c g?n li?n v?i th?c ti?n, h?u h?t các ?? tài ?ã làm sáng t? nh?ng n?i dung theo thuy?t minh và phi?u ??ng ký. N?m h?c 2018 – 2019 Khoa ?i?n ???c nhà tr??ng giao th?c hi?n nghiên c?u 05 ?? tài. T?t c? các ?? tài ?ã bám sát theo ch??ng trình ?ào t?o, n?i b?t lên nh?ng tính m?i và có tính ?ng d?ng cao trong các h?c ph?n gi?ng d?y t?i Khoa ?i?n

Các ?? tài NCKH ??u có bài báo ??ng t?i T?p chí Khoa h?c công ngh? uy tín trong và ngoài n??c. V?i nh?ng k?t qu? trên, công tác NCKH trong Khoa ?i?n ?ã góp ph?n t?o nên s? phát tri?n chung c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t công nghi?p

M?t s? hình ?nh t?i bu?i nghi?m thu:

Khoa ?i?n

Tin t?c
Thông báo