Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Khoa ?i?n t? t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?a sinh viên n?m h?c 2018-2019

Khoa ?i?n t? t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?a sinh viên n?m h?c 2018-2019

Th? b?y, ngày 01/06/2019 上海快3大小计划 255

???c s? ch? ??o c?a Ban Giám hi?u nhà tr??ng, trong 2 ngày 30 và 31/5/2019, Khoa ?i?n t? - Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH sinh viên t?i bu?i nghi?m thu 9 nhóm sinh viên tham gia báo cáo. Các nghiên c?u c?a sinh viên ch? y?u t?p trung vào các bài toán ??t ra t? th?c ti?n ??i s?ng nh?: Nghiên c?u thi?t k? h? th?ng ?i?u khi?n thi?t b? ?i?n dân d?ng dùng m?ng truy?n thông Zigbee; thi?t k? mô hình giám sát và ?i?u khi?n cho h? th?ng nhà v??n thông minh; h? th?ng truy?n thông không dây, ?o các thông s? nh?p tim ECG; h? th?ng ch?ng ng?p s? d?ng trong các h?m, ?i?u khi?n robot b?ng bluetooth có g?n smartphone, h? th?ng ?i?u khi?n PIN n?ng l??ng quy theo h??ng m?t tr?i.

?ây là ho?t ??ng khoa h?c th??ng niên ???c nhà tr??ng và khoa t? ch?c nh?m giúp sinh viên m? r?ng v?n ki?n th?c c?ng nh? v?n k? n?ng m?m, ??ng th?i là c? h?i ?? sinh viên áp d?ng nh?ng ki?n th?c lý thuy?t ?ã h?c, góp ph?n vào vi?c gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?c t?. T? ?ó, sinh viên có th? phát huy h?t các kh? n?ng t? duy sáng t?o c?a mình. Ban lãnh ??o Khoa ?ánh giá các sinh viên ?ã có tinh th?n ?am mê nghiên c?u khoa h?c, nh?ng k?t qu? nghiên c?u ?ã ??t ???c H?i ??ng ghi nh?n v?i 01 ?? tài xu?t s?c, 05 ?? tài ??t t?t và 03 ?? tài ??t khá.

?i?u ??c bi?t, n?m nay có các ?? tài v? các h? th?ng giám sát, ?i?u khi?n thông minh s? d?ng công ngh? m?i, góp ph?n vào s? phát tri?n c?a n?n công nghi?p 4.0 t?i Vi?t N?m.

K?t qu? ?ánh giá có 2 ?? tài ??t k?t qu? cao g?m:

- Nghiên c?u thi?t k? h? th?ng ?i?u khi?n thi?t b? ?i?n dân d?ng m?ng truy?n thông Zigbee do sinh viên Tr?n V?n Tính làm ch? nhi?m d??i s? h??ng d?n c?a gi?ng viên V? Trung D?ng.

- Thi?t k? mô hình giám sát và ?i?u khi?n cho h? th?ng nhà v??n thông minh do sinh viên Tr?n Duy H?i làm ch? nhi?m và gi?ng viên V? Anh Nam h??ng d?n.

Bu?i báo cáo nghi?m thu ?ã k?t thúc vào h?i 15h ngày 31/5 t?i H?i tr??ng 454 Minh Khai.

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh c?a bu?i nghi?m thu:

?? tài v? Thi?t k? h? th?ng ?i?u khi?n PIN n?ng l??ng quay theo h??ng m?t tr?i

?? tài v? ?i?u khi?n robot b?ng Bluetooth có g?n smartphone ?? truy?n hình ?nh camera v? Wifi

 

?? tài v? Nghiên c?u và ch? t?o h? th?ng truy?n thông không dây, ?o các thông s? nh?p tim ECG

 

Các nhóm nghiên c?u và các th?y cô trong Khoa ?i?n T? ch?p ?nh l?u ni?m

Khoa ?i?n t?

Tin t?c
Thông báo