Trang ch? / ?oàn TN - H?i SV / Khoa Ngo?i ng? t? ch?c bu?i sinh ho?t câu l?c b? Ti?ng Anh và ra m?t Media Team tr?c thu?c Khoa v?i ch? ?? “Global citizen 4.0”

Khoa Ngo?i ng? t? ch?c bu?i sinh ho?t câu l?c b? Ti?ng Anh và ra m?t Media Team tr?c thu?c Khoa v?i ch? ?? “Global citizen 4.0”

Th? sáu, ngày 07/06/2019 435

Trong không khí sôi ??ng c?a nh?ng ngày ??u hè, hòa cùng ni?m vui khi n?m ??u tiên Nhà tr??ng tuy?n sinh ngành Ngôn ng? Anh trình ?? ??i h?c, khoa Ngo?i ng? ?ã tri?n khai k? ho?ch ??a CLB Ti?ng Anh do ?oàn thanh niên ph? trách thành CLB tr?c thu?c Khoa và ra m?t Media Team nh?m phát huy kh? n?ng sáng t?o, ni?m ?am mê c?a sinh viên v?i ti?ng Anh và các ho?t ??ng truy?n thông c?a Nhà tr??ng nói chung và các ho?t ??ng mang tính ch?t ??c thù c?a Khoa nói riêng.

Theo xu h??ng toàn c?u hóa, vi?c s? d?ng ???c nhi?u h?n m?t ngôn ng? là m?t l?i th? r?t l?n. ??c bi?t trong b?i c?nh cu?c cách m?ng 4.0 ?ang di?n ra m?nh m?, t?m quan tr?ng c?a ti?ng Anh càng ???c nh?n m?nh. ?ó c?ng chính là thông ?i?p c?a bu?i sinh ho?t ??u tiên c?a UNETIGO – tên g?i m?i, di?n m?o m?i c?a CLB Ti?ng Anh.

V?i mong mu?n c?a Ban Lãnh ??o Khoa Ngo?i ng? h??ng t?i vi?c xây d?ng m?t Câu l?c b? Ti?ng Anh và truy?n thông th?c s? v?ng m?nh, và có s?c lan t?a, CLB t? nay s? ???c tri?n khai ??ng b? ? c? hai c? s? Hà N?i và Nam ??nh. Bu?i sinh ho?t ??u tiên n?m 2019 c?a CLB và ra m?t Media Team nh? m?t cam k?t ??ng hành c?a Khoa v?i kh?u hi?u: “Let’s go together to go far!” – “Hãy cùng ??ng hành ?? ti?n xa! ?ã ???c t? ch?c thành công ? c? hai n?i:

+ C? s? Hà N?i: T?i ngày 04/06/2019 t?i H?i tr??ng l?n, 456 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i.

+ C? s? Nam ??nh: T?i ngày 7/6/2019 t?i Nhà A1.103, 353 Tr?n H?ng ??o, TP Nam ??nh.

Bu?i sinh ho?t di?n ra trong không khí thân thi?n, c?i m? và tr? trung v?i góp m?t c?a kho?ng 80 sinh viên t?i Hà N?i và 40 sinh viên t?i Nam ??nh cùng s? ??ng hành c?a khoa Ngo?i ng?. ??i di?n cho các gi?ng viên trong Khoa t?i d?, ch? ??o và tri?n khai ho?t ??ng trong bu?i sinh ho?t t?i Hà N?i g?m có: cô Hoàng Th? Minh Lý, cô Ph?m H?ng Nhung, cô Tr?n H?i Y?n, và cô Tr?n Th? Ng?c Mai; t?i Nam ??nh g?m có: Cô Lê Anh Th?, Cô Nguy?n Th? Ng?c Anh, Cô L?u Th? Ph??ng Thúy, Cô Ph?m Th? Thúy, Cô ??ng Th? Thanh H??ng, và Cô Tr?n Hoài Ninh.

Trong bu?i kh?i ??ng UNETIGO 2019, các b?n sinh viên ?ã ???c hòa vào không khí thân thi?n c?a ho?t ??ng giao l?u làm quen “Coctail party” và phát huy ???c tinh th?n ??ng ??i trong trò ch?i “Lucky Number”, “Exercise your brain”, (T?m d?ch: Cân não) v?i nh?ng câu h?i hóc búa nh?ng h?t s?c vui nh?n. Nh?ng ph?n quà h?p d?n ?ã ???c trao cho nh?ng cá nhân và nhóm chi?n th?ng trong m?i ho?t ??ng. ??c bi?t, nh?ng tân thành viên c?a CLB còn ???c nghe nh?ng chia s? tâm huy?t t? ban ch? nhi?m CLB c?.

M?t ??c ?i?m n?i b?t c?a các thành viên CLB ti?ng Anh ?ó là không ch? ?am mê ti?ng Anh và còn r?t gi?i v? công tác truy?n thông và có th? làm truy?n thông b?ng c? ti?ng Vi?t và Ti?ng Anh. Chính vì v?y, ??i truy?n thông - Media Team c?ng ??ng th?i ???c thành l?p. Ngay trong bu?i ra m?t này, Media Team ?ã ho?t ??ng h?t s?c nhi?t tình và hi?u qu?, c? trong công tác h?u c?n, trang trí và tác nghi?p, l?u l?i nh?ng hình ?nh ?áng nh? c?a s? ki?n.

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh t?i s? ki?n:

T?i Hà N?i:

??i di?n Khoa và các sinh viên ??n tham d? bu?i sinh ho?t t?i Hà N?i

Cô Hoàng Th? Minh Lý gi?i thi?u v? Khoa Ngo?i ng?, các ho?t ??ng n?i b?t c?a CLB trong các n?m v?a qua và ph??ng h??ng ho?t ??ng trong th?i gian t?i.

Các b?n sinh viên nhi?t tình tham gia ho?t ??ng làm quen “Coctail party”

Các b?n sinh viên hào h?ng v?i nh?ng câu h?i c?a trò ch?i “Exercise your brain”

Ph?n th??ng dành cho nhóm th?ng cu?c

??i di?n Khoa t?ng quà c?u thành viên và Ban ch? nhi?m CLB phiên b?n tr??c

Sinh viên thích thú v?i concept trang trí ?n t??ng, tr? trung

T?i Nam ??nh:

??i di?n Khoa và các sinh viên ??n tham d? bu?i sinh ho?t t?i Nam ??nh

Các b?n sinh viên nhi?t tình tham gia ho?t ??ng làm quen “Coctail party”

Các sinh viên hào h?ng chu?n b? cho ph?n game: Lucky Number

Game lucky number ?ang di?n ra quy?t li?t

Phút ng?u h?ng bên cây ?àn ghi ta v?i Jack, ng??i Ireland.

Khoa Ngo?i ng?

Tin t?c
Thông báo