Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Khoa Ngo?i ng? t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m h?c 2018-2019

Khoa Ngo?i ng? t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m h?c 2018-2019

Th? t?, ngày 05/06/2019 上海快3大小计划 501

Sáng ngày 30/05/2019 t?i H?i tr??ng l?n HA1, 454- Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i, Khoa Ngo?i ng? ?ã t? ch?c Nghi?m thu ?? tài nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m 2018-2019.

Bu?i nghi?m thu di?n ra trong không khí trang tr?ng, nghiêm túc và chuyên nghi?p v?i s? hi?n di?n c?a h?u h?t gi?ng viên khoa Ngo?i ng? và h?n 150 sinh viên ??n t? các khóa 9,10,11 và 12 trong toàn tr??ng. Các ?? tài ???c nghi?m thu bao g?m

1. Gi?i pháp nâng cao h?ng thú cho sinh viên phát tri?n k? n?ng nói khi h?c ngo?i ng? thông qua vi?c s? d?ng video giáo trình Life.

2. C?i thi?n k? n?ng nghe thông qua các bài hát ti?ng Anh cho sinh viên không chuyên UNETI

3. Nghiên c?u m?i t??ng quan v? nh?n th?c t?m quan tr?ng c?a ti?ng Anh ??i v?i kh? n?ng thành công khi xin vi?c c?a sinh viên tr??ng ?HKTKTCN.

4. ?nh h??ng c?a m?ng xã h?i ??i v?i vi?c t? h?c ti?ng ANh c?a sinh viên tr??ng ?HKTKTCN

?ây là các ?? tài do các nhóm sinh viên ??n t? các khoa 9, 10, 11 v?i s? h??ng d?n c?a các gi?ng viên trong khoa. Bu?i nghi?m thu ?ã di?n ra sôi n?i, các nhóm nghiên c?u ?ã trình bày n?i dung nghiên c?u rõ ràng, cu?n hút. R?t nhi?u câu h?i ?ã ???c l?p ??a ra xoay quanh các n?i dung nghiên c?u và ?ã ???c các nhóm nghiên c?u tr? l?i m?t cách th?a ?áng. Bu?i nghi?m thu ?ã k?t thúc t?t ??p v?i ni?m h?ng kh?i hân hoan c?a các em sinh viên và h?a h?n s? có nh?ng ?? tài nghiên c?u m?i và thi?t th?c v?i quá trình d?y – h?c Ngo?i ng? t?i UNETI

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh t?i h?i th?o:

Các gi?ng viên và sinh viên ch?m chú l?ng nghe các nhóm trình bày

Sinh viên Ki?u Th? Ph??ng Mai l?p KT10A13 v?i ?? tài “Gi?i pháp nâng cao h?ng thú cho sinh viên phát tri?n k? n?ng nói khi h?c ngo?i ng? thông qua vi?c s? d?ng video giáo trình Life

Ths Nguy?n Th? Luy?n cùng nhóm sinh viên b?o v? ?? tài

Các gi?ng viên và sinh viên tham d? h?i th?o 

ThS. Nguy?n Th? L? Th?y cùng các sinh viên b?o v? ?? tài

ThS. V? Th? H?ng Vân cùng nhóm b?o v? ?? tài

ThS. Ph?m Th? Nhãn cùng nhóm nghiên c?u sinh viên

Sinh viên Ngô Th? Ph??ng v?i ?? tài “Nghiên c?u m?i t??ng quan v? nh?n th?c t?m quan tr?ng c?a ti?ng Anh ??i v?i kh? n?ng thành công khi xin vi?c c?a sinh viên tr??ng ?HKTKTCN”

Sinh viên Ph?m Công Tuy?n và Nguy?n ?? Thúy Qu?nh l?p DI10A2 v?i ?? tài “?nh h??ng c?a m?ng xã h?i ??i v?i vi?c t? h?c ti?ng Anh c?a sinh viên tr??ng ?HKTKTCN”

Tin t?c
Thông báo