Trang ch? / Tin t?c / L? b? gi?ng và trao ch?ng ch? cho các h?c viên tham gia l?p B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng là CBGV c?a Nhà tr??ng

L? b? gi?ng và trao ch?ng ch? cho các h?c viên tham gia l?p B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng là CBGV c?a Nhà tr??ng

Th? t?, ngày 13/11/2019 104

Th?c hi?n ch? tr??ng c?a Ban ch?p hành ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c t?ng c??ng công tác b?i d??ng ??i ng? ngu?n cán b? lãnh ??o, qu?n lý. Sau m?t th?i gian gi?ng d?y và h?c t?p, sáng ngày 13/11/2019 t?i H?i tr??ng HH1, s? 454 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ph?i h?p cùng v?i Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng t? ch?c L? b? gi?ng và trao b?ng cho các h?c viên l?p B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng là các CBGV c?a Nhà tr??ng.

??n tham d? bu?i l? v? phía Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng có: Th.S Lê H?i An - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Th.S Tr??ng Th? Minh, Giám ??c Trung tâm BDCT&NVNCT cùng các chuyên viên tham d?.

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng  kiêm Tr??ng phòng TCCB; Th.S Lê M?nh Th?ng - Tr??ng phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông cùng s? hi?n di?n ??y ?? c?a h?c viên tham d? l?p h?c.

L?p B?i d??ng k? n?ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng ???c t? ch?c trong th?i gian t? ngày 16/05/2019 ??n ngày 30/06/2019, trong th?i gian h?c t?p, các h?c viên ?ã ???c các gi?ng viên giàu kinh nghi?m trao ??i, h??ng d?n v? nh?ng ki?n th?c và k? n?ng c?n thi?t ?? th?c hi?n ch?c trách, nhi?m v? c?a lãnh ??o c?p phòng. K?t thúc khóa h?c, 92 h?c viên ???c Hi?u tr??ng Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng c?p ch?ng ch? hoàn thành khóa h?c.

Th?a ?y quy?n c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng, Th.S Tr??ng Th? Minh, Giám ??c Trung tâm BDCT&NVNCT ?ã công b? quy?t ??nh công nh?n hoàn thành ch??ng trình và c?p ch?ng ch? B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng cho 92 h?c viên; công b? quy?t ??nh khen th??ng cho 9 h?c viên ??t thành tích xu?t s?c trong khóa h?c. 

Th.S Tr??ng Th? Minh, Giám ??c Trung tâm BDCT&NVNCT công b? Quy?t ??nh công nh?n hoàn thành khóa h?c t?i bu?i l?

??i di?n Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng Th.S Lê H?i An - Phó Hi?u tr??ng và TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB Nhà tr??ng ?ã lên trao ch?ng ch? cho các h?c viên hoàn thành khóa h?c.

??i di?n lãnh ??o 2 tr??ng trao ch?ng ch? cho các h?c viên hoàn thành khóa h?c t?i bu?i l?

??i di?n lãnh ??o 2 tr??ng trao b?ng khen cho 9 h?c viên có thành tích xu?t s?c khóa h?c

Phát bi?u t?i bu?i l? Th.S Lê H?i An - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng nhi?t li?t chúc m?ng các h?c viên ?ã v??t qua nhi?u khó kh?n ?? hoàn thành xu?t s?c n?i dung, ch??ng trình khóa h?c. Thông qua n?i dung phát bi?u, Th.S Lê H?i An hy v?ng 2 tr??ng s? có nhi?u ch??ng trình h?p tác trong th?i gian t?i.

Th.S Lê H?i An - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng phát bi?u t?i bu?i l?

T?i bu?i l?, TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB phát bi?u chúc m?ng 92 h?c viên là CBGV c?a Nhà tr??ng ?ã hoàn thành khóa h?c và hy v?ng các ??ng chí tham gia l?p h?c s? v?n d?ng các ki?n th?c trong n?i dung ch??ng trình ?ào t?o, các kinh nghi?m t? các gi?ng viên ?? áp d?ng vào th?c t? công vi?c, hoàn thành t?t nghi?m v? ???c giao.

TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB phát bi?u phát bi?u t?i bu?i l?

??i di?n cho h?c viên tham gia l?p h?c, Th.S Ngô Th? Mai - Phó Tr??ng khoa Lý lu?n chính tr? ?ã c?m ?n Ban Giám hi?u Nhà tr??ng và Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Công th??ng Trung ??ng ?ã t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho các h?c viên tham gia l?p h?c. L?p B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng ?ã trang b? cho cá nhân ??ng chí và các h?c viên nh?ng ki?n th?c và k? n?ng b? ích, giúp ph?c v? t?t h?n các nhi?m v? ???c giao. Sau n?i dung phát bi?u, ?? tri ân các th?y cô giáo tham gia gi?ng d?y l?p h?c, Th.S Ngô Th? Mai ?ã có bó hoa t??i th?m t?ng các th?y cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

Th.S Ngô Th? Mai - Phó Tr??ng khoa Lý lu?n ??i di?n cho các h?c viên phát bi?u t?i bu?i l? và t?ng hoa chúc m?ng

L? b? gi?ng và trao ch?ng ch? cho các h?c viên l?p B?i d??ng lãnh ??o, qu?n lý c?p phòng t?i tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã ???c t? ch?c trong không khí hân hoan, ph?n kh?i và trang tr?ng. Hy v?ng các ??ng chí ?ã hoàn thành khóa h?c áp d?ng kinh nghi?m, ki?n th?c c?a các chuyên gia gi?ng d?y ?? áp d?ng t?t vào công tác chuyên môn, giúp Nhà tr??ng ngày càng phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng trong th?i gian t?i.

Các v? ??i bi?u và h?c viên l?p h?c ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc bu?i l?

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo