Trang ch? / Ki?m ??nh / L? B? m?c ??t kh?o sát chính th?c ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

L? B? m?c ??t kh?o sát chính th?c ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Th? hai, ngày 21/10/2019 357

Sau m?t tu?n làm vi?c chính th?c t?i Nhà tr??ng t? ngày 14/10/2019, chi?u ngày 20/10/2019 t?i H?i tr??ng HH1, c? s? 456 Minh Khai và thông qua c?u truy?n hình tr?c ti?p t?i c? s? 353 Tr?n H?ng ??o, TP Nam ??nh. Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ph?i h?p v?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c L? b? m?c và ký biên b?n hoàn thành ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c 03 ngành K? toán, Qu?n tr? kinh doanh và Công ngh? k? thu?t C? khí.

Tham d? l? b? m?c v? phía ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài có:

1. PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

2. PGS.TS Bùi Duy Cam - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên thu?c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ?oàn;

3. GS.TS Nguy?n Quang Dong - Gi?ng viên cao c?p tr??ng ?H KTQD, Thành viên th??ng tr?c;

4. Th.S ?inh Tu?n D?ng - Tr??ng phòng ?GCLGD Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i CT?HCDVN, Th? ký;

5. Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam;

Cùng các thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài, các quan sát viên làm công tác ki?m ??nh CLGD c?c Nhà tr??ng thu?c B? Qu?c phòng và Tr??ng ??i h?c ??i Nam.

V? phía Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có:

1. TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ?U, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

2. NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

3. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng.

Cùng các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, các thành viên H?i ??ng t? ?ánh giá ch??ng trình ?ào t?o, ??i di?n lãnh ??o các ??n v?, các t? ch?c ?oàn th? và cán b? gi?ng viên tham gia ph?c v? ??t kh?o sát có m?t ?ông ??.

Các ??i bi?u và cán b? gi?ng viên tham d? L? b? m?c t?i c? s? 456 Minh Khai

Tr??c khi bu?i l? di?n ra, ??i di?n Công ?oàn Nhà tr??ng ?ã có bó hoa t??i th?m t?ng PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga??i di?n Công ?oàn Nhà tr??ng nhân d?p Ngày ph? n? Vi?t Nam 20/10.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS Nguy?n Ng?c To?n, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i và PGS.TS Bùi Duy Cam - Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài t?ng hoa cho các Cô nhân ngày 20/10 trong bu?i L?

Thay m?t Ban t? ch?c TS Ph?m Th? Thu Hoài - Tr??ng phòng QLKH tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?u và thông báo n?i dung ch??ng trình bu?i L?.

Thay m?t cho ?oàn ?ánh giá ngoài, PGS.TS Bùi Duy Cam - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên thu?c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ?oàn ?ã báo cáo k?t qu? ??t kh?o sát chính th?c 3 ch??ng trình ?ào t?o t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p theo các tiêu chí, tiêu chu?n quy ??nh.

PGS.TS Bùi Duy Cam báo cáo k?t qu? kh?o sát chính th?c t?i bu?i L?

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng ?ã phát bi?u trong bu?i l? và g?i l?i c?m ?n chân thành t?i lãnh ??o Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam và ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ?ã không qu?n ng?i khó kh?n, t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i và ph?i h?p cùng lãnh ??o, cán b? gi?ng viên c?a Nhà tr??ng hoàn thành các n?i dung công vi?c theo ?úng k? ho?ch ?ã ?? ra.

TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ?U, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i L?

Phát bi?u t?i L? b? m?c, PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài ?ánh giá cao tinh th?n làm vi?c c?a ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài, c?ng nh? s? quy?t li?t trong công tác ch? ??o c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?? ?oàn ?ánh giá ngoài ???c ti?p c?n các minh ch?ng và s? ph?i h?p c?a các b? gi?ng viên, sinh viên và các nhà tuy?n d?ng trong công tác ph?ng v?n và hoàn thành ti?n ?? công vi?c ??t kh?o sát chính th?c. Làm c?n c? ?? Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam th?m ??nh và c?p gi?y ch?ng nh?n ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng ?ào t?o ngành K? toán, ngành Qu?n tr? kinh doanh và ngành Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Nhà tr??ng theo quy ??nh trong th?i gian t?i.

PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam phát bi?u t?i bu?i L?

Ch??ng trình L? b? m?c ?ã k?t thúc b?ng l? ký k?t biên b?n hoàn thành ??t kh?o sát chính th?c gi?a PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài PGS.TS Bùi Duy Cam - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên thu?c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ?oàn v?i TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ?U, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng d??i s? ch?ng ki?n c?a các thành viên trong ?oàn ?ánh giá ngoài, các quan sát viên và toàn th? cán b? gi?ng viên tham gia bu?i L?.

PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài, PGS.TS Bùi Duy Cam - Tr??ng ?oànTS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ?U, Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng ký biên b?n hoành thành ??t kh?o sát chính th?c

?oàn chuyên gia ?ã th?m và ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o và cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng t?i c? s? 456 Minh Khai trong ngày 20/10/2019.

?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài th?m, ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o và cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng tr??c, trong và sau bu?i L?

 

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo