Trang ch? / Ki?m ??nh / L? công b? Quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019

L? công b? Quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019

Th? ba, ngày 11/09/2018 1743

Th?c hi?n Ngh? quy?t c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? các công tác tr?ng tâm tháng 9/2018, ??c bi?t là công tác t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019 và L? công b? quy?t ??nh - Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c cho Nhà tr??ng sau khi ?oàn ?ánh giá ngoài c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ?ã hoàn thành công tác kh?o sát ?ánh giá ngoài và công nh?n Nhà tr??ng ??t ??y ?? các ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o.

Trong bu?i sáng ngày 10/9/2018 t?i c? s? s? 353 Tr?n H?ng ??o, TP Nam ??nh, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã ph?i h?p Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam t? ch?c L? công b? quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019. Bu?i l? trang tr?ng này ?ã ???c truy?n hình tr?c ti?p v? ??a ?i?m t?i s? 218 L?nh Nam, Qu?n Hoàng Mai, TP Hà N?i c?a Nhà tr??ng dành cho cán b?, gi?ng viên và sinh viên t?i c? s? Hà N?i.

??i bi?u, cán b?, gi?ng viên và sinh viên tham d? bu?i l? t?i c? s? Nam ??nh

Lãnh ??o nhà tr??ng, cán b?, gi?ng viên và sinh viên tham d? bu?i l? t?i c? s? Hà N?i

T?i d? L? công b? Quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019 c?a Nhà tr??ng, v? phía ??i bi?u khách m?i xin trân tr?ng gi?i thi?u có:

1. GS.TSKH. Bành Ti?n Long, nguyên Th? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài;

2. PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

3. Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

4. Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng V? TCCB, B? Công Th??ng;

5. TS. Nguy?n Ti?n D?ng - Phó Giám ??c S? GD&?T t?nh Nam ??nh;

Cùng các ??i bi?u ??i di?n các c? quan ch?c n?ng, các b?, ban, ngành và chính quy?n ??a ph??ng; ??i di?n các t? ch?c, doanh nghi?p, các nhà tài tr? c?ng có m?t ?ông ??; ?ài truy?n hình t?nh Nam ??nh c?ng ?ã c? phóng viên t?i d? và ??a tin v? bu?i l? tr?ng ??i c?a Nhà tr??ng.

V? phía Nhà tr??ng có:

1. TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

2. NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bí th? ??ng ?y, Pho? Hiê?u tr???ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

3. TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

Cu?ng toàn th? các ??ng chí trong BCH ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, BCH Công ?oàn, BCH ?oàn thanh niên, HSV Nhà tr??ng; các ??ng chí lãnh ??o các phòng ch?c n?ng, trung tâm, khoa chuyên môn, cán b?, gi?ng viên trong toàn tr??ng c?ng có m?t ?ông ??.

??c bi?t là s? hi?n di?n c?a h?n 300 sinh viên là các tân sinh viên th? khoa trong k? tuy?n sinh n?m 2018; sinh viên ?u tú ???c bi?u d??ng khen th??ng v? thành tích h?c t?p và các phong trào ho?t ??ng n?m h?c 2017 - 2018 và ??i v?n ngh? ??i di?n cho h?n 20.000 sinh viên Nhà tr??ng tham d? bu?i l?.

          Thay m?t ban t? ch?c, ThS Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? t?ch C? c? s? Nam ??nh, Tr??ng phòng HCQT ?i?u hành ch??ng trình bu?i l? và gi?i thi?u ??i bi?u.

Sau ph?n nghi l? chào c? và hát qu?c ca trang tr?ng, m? ??u ch??ng trình TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng Phu? tra?ch tr???ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá ?ã có bài di?n v?n khai m?c và tóm t?t quá trình xây d?ng và phát tri?n c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p trong 62 n?m qua, ??c bi?t là giai ?o?n k? t? khi Nhà tr??ng ???c nâng c?p thành tr??ng ??i h?c (11/09/2007 - 11/09/2018). Xác ??nh công tác ki?m ??nh, tham gia ?ánh giá ngoài và nâng cao ch?t l??ng giáo d?c là y?u t? quy?t ??nh ??n s? t?n t?i và phát tri?n c?a các c? s? giáo d?c ??i h?c nói chung và t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p nói riêng. Vì v?y, vi?c tri?n khai công tác chu?n b? ?? tham gia ?ánh giá ngoài và ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c là ch? tr??ng r?t ?úng ??n ?ã ???c ??ng ?y, Ban Giám hi?u ??a vào Ngh? quy?t th?c hi?n trong nh?ng n?m v?a qua. Qua vi?c kh?o sát ?ánh giá ngoài, Nhà tr??ng ?ã nh?n ???c nh?ng ý ki?n ?óng góp c?a ?oàn chuyên gia ?? xây d?ng Nhà tr??ng ngày càng phát tri?n, x?ng t?m v?i v? th? c?a m?t tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m c?a B? Công Th??ng.

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng ??c di?n v?n khai m?c t?i bu?i l?

Trong L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019. Nhà tr??ng vinh d? ???c Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam t?i d? và t? ch?c L? công b? quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c cho Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p. Qua n?i dung di?n v?n khai m?c, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng c?ng ?ã g?i l?i chúc m?ng ??n các th?y cô giáo, cán b? viên ch?c và toàn th? các em sinh viên, n?ng nhi?t chào ?ón và chúc m?ng các tân sinh viên ??i h?c h? chính quy khóa 12 và cao ??ng h? chính quy khóa 27 tuy?n sinh n?m 2018. Bi?u d??ng và ghi nh?n nh?ng thành tích c?a t?p th?, lãnh ??o, các th?y cô giáo và các em sinh viên ?ã ??t ???c trong n?m h?c 2017 - 2018. Kh?c ph?c m?i khó kh?n, ti?p t?c phát huy truy?n th?ng v? vang c?a Nhà tr??ng ?? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? n?m h?c m?i 2018 - 2019; ?oàn k?t, th?ng nh?t và chung tay xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng.

Thay m?t t?p th? lãnh ??o, cán b?, gi?ng viên, CNV và sinh viên toàn tr??ng, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng c?ng ?ã g?i l?i c?m ?n v? s? quan tâm giúp ??, ch? ??o k?p th?i c?a lãnh ??o B? Công Th??ng, lãnh ??o B? Giáo d?c và ?ào t?o, lãnh ??o S? GD&?T t?nh Nam ??nh và lãnh ??o Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c và s? ??ng hành c?a các ??n v?, doanh nghi?p, các nhà tài tr? trong th?i gian v?a qua.

Sau di?n v?n khai m?c, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng ?ã ?ánh tr?ng chính th?c Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019.

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng ?ánh tr?ng Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019

Ti?p theo ch??ng trình, Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam lên công b? Quy?t ??nh ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c cho Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam công b? Quy?t ??nh trong bu?i l?

       Sau ph?n công b? quy?t ??nh c?a ban t? ch?c, GS.TSKH Bành Ti?n Long, nguyên Th? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài cùng v?i PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ?ã trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và t?ng hoa chúc m?ng lãnh ??o Nhà tr??ng.

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá và NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bí th? ??ng ?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá nh?n Gi?y ch?ng nh?n và hoa chúc m?ng t? lãnh ??o trung tâm

Phát bi?u t?i bu?i l?, PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam chúc m?ng Nhà tr??ng ?ã ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c Vi?t Nam và kh?ng ??nh nh?ng c?ng hi?n trong 62 n?m qua c?a Nhà tr??ng ??i v?i s? nghi?p giáo d?c c?a ??t n??c, ??c bi?t trong 11 n?m k? t? khi Nhà tr??ng ???c nâng c?p thành tr??ng ??i h?c. Nh?ng k?t qu? ??t ???c ?ã kh?ng ??nh uy tín, th??ng hi?u c?a Nhà tr??ng ??i v?i xã h?i và không ng?ng ??i m?i ?? ngày càng phát tri?n và nâng cao ch?t l??ng giáo d?c ?ào t?o ?áp ?ng nhu c?u xã h?i trong giai ?o?n m?i hi?n nay.

PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam phát bi?u t?i bu?i l?

??i di?n cho lãnh ??o c?p trên, ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng V? TCCB, B? Công Th??ng c?ng ?ã có bài phát bi?u và ?ánh giá cao vi?c Nhà tr??ng ??t ???c k?t qu? ki?m ??nh, ?i?u ?ó ?ã kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o và cho th?y Nhà tr??ng ?ã chú tr?ng ??n vi?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c ??m b?o ch?t l??ng, ?áp ?ng nhu c?u c?a xã h?i. Nhân d?p khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019, thay m?t Lãnh ??o B? Công Th??ng, ông Nguy?n V?n Th?o c?ng ?ã g?i l?i chúc t?t ??p nh?t và l?ng hoa chúc m?ng t?i toàn th? lãnh ??o, cán b?, gi?ng viên, CNV và sinh viên Nhà tr??ng m?t n?m h?c m?i nhi?u s?c kh?e và thành công.

Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng V? T? ch?c cán b?, B? Công Th??ng phát bi?u t?i bu?i l?

Ông Nguy?n V?n Th?o - Phó v? tr??ng V? TCCB, B? Công Th??ng và TS Nguy?n Ti?n D?ng - Phó Giám ??c S? GD&?T t?nh Nam ??nh t?ng hoa chúc m?ng lãnh ??o Nhà tr??ng trong bu?i l?

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, TS Trâ?n Hoa?ng Long - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá ?ã phát bi?u c?m ?n ti?p thu nh?ng ý ki?n ch? ??o c?a lãnh ??o B? Công Th??ng, các ý ki?n ?óng góp c?a lãnh ??o Trung tâm K?CLGD - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ?? ??a vào ngh? quy?t, xây d?ng ch??ng trình hành ??ng c? th? góp ph?n cho s? phát tri?n Nhà tr??ng trong th?i gian t?i.

Ti?p theo ch??ng trình, th?a ?y quy?n c?a Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng, ThS. Tr?n Ng?c Ban - ?UV, Tr??ng phòng Công tác sinh viên ?ã công b? Quy?t ??nh khen th??ng cho 14 tân sinh viên là th? khoa các ngành ?ào t?o c?a Nhà tr??ng trong k? tuy?n sinh n?m 2018 cùng v?i 283 sinh viên có k?t qu? h?c t?p x?p lo?i xu?t s?c và tích c?c tham gia các ho?t ??ng phong trào n?m h?c 2017 - 2018.

 

ThS. Tr?n Ng?c Ban - ?UV, Tr??ng phòng Công tác sinh viên công b? Quy?t ??nh khen th??ng cho sinh viên Nhà tr??ng trong bu?i l?

NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - ??ng ?y viên, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ngTS Nguy?n Ti?n D?ng - Phó Giám ??c S? GD&?T t?nh Nam ??nh trao gi?y khen và ph?n th??ng cho sinh viên t?i c? s? Nam ??nh

TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? trao gi?y khen và ph?n th??ng cho các em sinh viên t?i c? s? Hà N?i

Trong ni?m vui c?a Nhà tr??ng ?ón nh?n gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019, tân TS ??ng H??ng Giang, gi?ng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, ??i di?n cán b?, gi?ng viên ?ã có bài phát bi?u trong bu?i l? th? hi?n s? quy?t tâm, ?oàn k?t góp ph?n xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n.

??i di?n cho các th? h? sinh viên Nhà tr??ng trong L? ?ón nh?n gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019, tân sinh viên Tr?n Thùy D??ng, L?p ??i h?c may 12A1ND ?ã phát bi?u c?m t??ng và t?ng hoa chúc m?ng, tri ân các th?y cô giáo.

TS ??ng H??ng Giang ??i di?n cho CBGV nh?n hoa chúc m?ng t? sinh viên Tr?n Thùy D??ng ??i di?n các th? h? sinh viên Nhà tr??ng trong bu?i l?

Sau h?n 3 gi? làm vi?c, L? công b? Quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019 ?ã thành công t?t ??p. ?ây là m?t s? ki?n chính tr? quan tr?ng có ý ngh?a ??c bi?t v?i toàn th? cán b?, gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng, ghi d?u s? thành công trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng sau 11 n?m ???c nâng c?p thành tr??ng ??i h?c (11/09/2007 - 11/09/2018). Chúng ta tin t??ng r?ng v?i b? dày truy?n th?ng và s? ch? ??o, lãnh ??o sát sao c?a BCH ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng ch?c ch?n Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p s? ngày càng phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng, thành công trên m?i l?nh v?c, x?ng ?áng là lá c? ??u trong ngành giáo d?c c?a B? Công Th??ng và h? th?ng giáo d?c qu?c dân trong th?i k? h?i nh?p.

Các v? ??i bi?u và th?y cô giáo ch?p ?nh l?u ni?m tr??c, trong và sau bu?i l?

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo