Trang ch? / TT - ?BCL / L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Ch? nh?t, ngày 22/04/2018 813

上海快3大小计划     C?n c? vào k? ho?ch kh?o sát chính th?c c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam. Sáng ngày 22/4/2018, t?i c? s? L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i. Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã long tr?ng t? ch?c L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài n?m 2018.

Lãnh ??o Trung tâm K?CLGD - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o Nhà tr??ng

 Tham d? ch??ng trình v? phía Trung tâm K?CLGD - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam g?m có: 

上海快3大小计划     1. PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam, c? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

     2. Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD;

上海快3大小计划     3.ThS T?ng Thành Trung - Chuyên viên Trung tâm K?CLGD.

     Các thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài g?m có:

     1. NGND.GS.TSKH Bành Ti?n Long - ?y viên H?i ??ng CSKH&CN Qu?c gia, ?y viên H?i ??ng ch?c danh Giáo s? Nhà n??c, Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài;

上海快3大小计划     2. TS Võ S? M?nh - Giám ??c trung tâm ?BCL Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng, th? ký ?oàn ?ánh giá ngoài;

上海快3大小计划     3. TS Ph?m V?n Hùng - Tr??ng ban Kh?o thí và ?BCL Tr??ng ??i h?c Thái Nguyên, thành viên th??ng tr?c ?oàn ?ánh giá ngoài;

上海快3大小计划     4. GS.TS Nguy?n Quang Dong - Gi?ng viên cao c?p Tr??ng ??i h?c Kinh t? Qu?c dân, thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài;

上海快3大小计划     5. PGS. TS Nguy?n V?n Uyên - Cán b? Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các Tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài.

     V? phía Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có: 

     1. NG?T. TS Tr?n ??c Cân - Phó Bí th? ??ng ?y ph? trách ??ng b?, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng;

     2. TS Tr?n Hoàng Long - ?UV, Phó Hi?u tr??ng ph? trách, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

上海快3大小计划     3. ThS Nguy?n Ng?c Kh??ng - ?UV, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?.

上海快3大小计划     Cùng toàn th? các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, các ??ng chí tr??ng, phó các ??n v?, t? ch?c ?oàn th? trong toàn tr??ng và h?n 100 các cán b?, gi?ng viên và nhân viên c?a Nhà tr??ng, ??i di?n các doanh nghi?p và c?u sinh viên tham gia ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài v? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c n?m 2018.

     M? ??u ch??ng trình, ThS.Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD lên công b? Quy?t ??nh thành l?p ?oàn ?ánh giá ngoài.

 Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD công b? Quy?t ??nh thành l?p ?oàn ?ánh giá ngoài trong bu?i l? khai m?c

上海快3大小计划  Ti?p theo ch??ng trình, PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ?ã phát bi?u khai m?c ??t kh?o sát chính th?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p. Trong n?i dung phát bi?u, PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga ?ã nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a công tác ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c c?a Nhà tr??ng và thông qua quá trình ki?m ??nh, Nhà tr??ng có c? h?i xem xét l?i toàn b? ho?t ??ng c?a mình m?t cách có h? th?ng ?? t? ?ó có s? ?i?u ch?nh các ho?t ??ng theo m?t chu?n m?c nh?t ??nh ??ng th?i không ng?ng c?i ti?n, nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, ??m b?o quy?n l?i cho ng??i h?c và ?áp ?ng yêu c?u v? ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao trong b?i c?nh hi?n nay. 

 PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam phát bi?u khai m?c ch??ng trình bu?i l?

上海快3大小计划  Thay m?t Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, TS Tr?n Hoàng Long - Phó Hi?u tr??ng ph? trách, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng bày t? ni?m vui m?ng ???c ti?p ?ón ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài cùng các v? ??i bi?u ??n tham d? l? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài c?a Nhà tr??ng và mong mu?n, Nhà tr??ng s? nh?n ???c nhi?u khuy?n ngh? t? ?oàn chuyên gia c?a Trung tâm K?CLGD ?? Nhà tr??ng c?i ti?n, hoàn thi?n công tác qu?n lý ??a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n. Nhà tr??ng s? t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i và ph?i h?p v?i cho ?oàn ?ánh giá ngoài, Trung tâm K?CLGD hoàn thành t?t nhi?m v? trong ??t kh?o sát này. Ti?p ?ó TS Tr?n Hoàng Long  ?ã trình bày t?ng quan v? quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng trong 62 n?m qua trên các m?t ho?t ??ng nh?: C? c?u t? ch?c, s? m?ng, t?m nhìn, m?c tiêu, ho?t ??ng v? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, c? s? v?t ch?t… 

TS Tr?n Hoàng Long - ?UV, Phó Hi?u tr??ng ph? trách Tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng phát bi?u trong bu?i l? khai m?c

上海快3大小计划     Sau g?n 2 gi? di?n ra ch??ng trình, L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra thành công t?t ??p, tr??c khi k?t thúc ch??ng trình lãnh ??o Trung tâm  K?CLGD và các thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài ?ã ch?p ?nh l?u ni?m v?i t?p th? lãnh ??o và cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng.

     Sau phiên khai m?c, ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài s? ti?n hành tri?n khai ngay các ho?t ??ng theo l?ch trình làm vi?c trong 05 ngày, t? ngày 22/4/2018 ??n h?t ngày 26/4/2018.

     Thêm m?t s? hình ?nh trong ch??ng trình bu?i l? khai m?c ngày 22/4/2018 

 

ThS. ?oàn V?n ??i, Phó tr??ng Phòng TT, ?BCL, th? ký H?i ??ng t? ?ánh giá, t? ch?c L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c 

NGND.GS.TSKH Bành Ti?n Long, Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài và PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga, Giám ??c Trung tâm K?CLGD tham d? trong l? khai m?c  

Các v? ??i bi?u và lãnh ??o, cán b?, gi?ng viên; ??i di?n các nhà tuy?n d?ng, c?u sinh viên tham d? trong L? khai m?c ch??ng trình 

Lãnh ??o Trung tâm K?CLGD - Hi?p H?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam, thành viên ?oàn ?ánh giá ngoài ch?p ?nh l?u ni?m v?i cán b?, gi?ng viên Nhà tr??ng sau L? khai m?c 

Lãnh ??o Khoa K? toán ch?p ?nh l?u ni?m v?i c?u sinh viên v? tham d? ph?ng v?n 

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo