Trang ch? / Tin t?c / L? k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20-11 và Công b? quy?t ??nh b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng - NG?T.TS Tr?n ??c Cân

L? k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20-11 và Công b? quy?t ??nh b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng - NG?T.TS Tr?n ??c Cân

Th? n?m, ngày 21/11/2019 上海快3大小计划 185

Hòa trong không khí c? n??c hân hoan chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, sáng ngày 20/11/2019 thông qua c?u truy?n hình tr?c ti?p t?i 2 c? s? Hà N?i và Nam ??nh c?a Nhà tr??ng ?ã long tr?ng t? ch?c L? k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20-11 và Công b? quy?t ??nh b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng cho NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng.

 

T?i d? bu?i L?, v? phía lãnh ??o B? Công Th??ng có:

1. ??ng chí Lý Qu?c Hùng - ?y viên Ban cán s? ??ng, V? tr??ng V? T? ch?c cán b?, B? Công Th??ng;

2. ??ng chí Ph?m Anh D?ng, Phó tr??ng phòng cán b? công ch?c, V? T? ch?c cán b? và các ??ng chí cùng ?i theo ?oàn.

V? phía ??i bi?u khách m?i có h?n 50 ??i bi?u là lãnh ??o, ??i di?n các doanh nghi?p, ??n v? và ??i tác c?a Nhà tr??ng t?i d? và t?ng hoa chúc m?ng.

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có:

1. TS Trâ?n Hoa?ng Long - Phó bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng Nhà tr???ng;

2. NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng;

3. TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? d? t?i c? Nam ??nh.

Cùng toàn th? các ??ng chí trong BCH ??ng ?y; Ban ch?p hành Công ?oàn 2 c? s?; BCH ?oàn thanh niên, H?i sinh viên, BCH H?i c?u chi?n binh; các ??ng chí lãnh ??o các ??n v?, cán b? gi?ng viên trong toàn tr??ng và h?n 300 sinh viên ??i di?n các l?p sinh viên t?i d? bu?i l? t?i 2 ??a ?i?m Hà N?i và Nam ??nh.

Tr??c khi di?n ra bu?i L?, ??i v?n ngh? c?a ?oàn TNCS H? Chí Minh Nhà tr??ng ?ã ?em ??n nhi?u ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c, ý ngh?a ?? g?i t?i các th?y, cô giáo nhân ngày 20/11.

Thay m?t ban t? ch?c, TS L?u Khánh C??ng - Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh, kiêm Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? gi?i thi?u ??i bi?u và thông qua n?i dung ch??ng trình bu?i L?.

TS L?u Khánh C??ng thay m?t Ban t? ch?c ?i?u hành bu?i L?

Sau ph?n nghi th?c Chào c? và c? Qu?c ca trang tr?ng, TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - Pho? Hiê?u tr??ng Nhà tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? ??c th? chúc m?ng c?a TS.Tr?n Tu?n Anh, UVBCH Trung ??ng ??ng, Bí th? Ban cán s? ??ng, B? tr??ng B? Công Th??ng nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? ??c th? chúc m?ng c?a B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh trong bu?i L?

Thay m?t Lãnh ??o Nhà tr??ng, TS Trâ?n Hoa?ng Long - Phó Bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng Nhà tr???ng ?ã ??c di?n v?n chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 trong bu?i l?. Trong n?i dung bài di?n v?n trang tr?ng, Th?y Hi?u tr??ng c?ng ?ã g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t và trân tr?ng nh?ng ?óng góp to l?n c?a các th? h? cán b? gi?ng viên cho s? phát tri?n c?a Nhà tr??ng. Ti?p n?i truy?n th?ng ?oàn k?t g?n bó, v?i s? n?ng ??ng, sáng t?o c?a t?p th? cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng, Th?y c?ng mong mu?n t?p th? cán b?, gi?ng viên luôn ph?n ??u và ?oàn k?t m?t lòng cho s? nghi?p giáo d?c và ?ào t?o c?a Nhà tr??ng, góp ph?n xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n và b?n v?ng.

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Phó Bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng Nhà tr???ng ??c di?n v?n chào m?ng trong bu?i L?

??i di?n cho các cán b?, gi?ng viên, CNV c?a Nhà tr??ng, TS Tr?n H?ng Vi?t - Tr??ng b? môn M?ng máy tính và truy?n thông ?a ph??ng ti?n, Khoa Công ngh? thông tin ?ã phát bi?u c?m ?n s? quan tâm c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng ?ã t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?? t?p th? s? ph?m Nhà tr??ng hoàn thành t?t công tác chuyên môn và NCKH. Thay m?t cho t?p th? s? ph?m Nhà tr??ng, TS Tr?n H?ng Vi?t h?a s? cùng t?p th? cán b?, gi?ng viên ?em h?t nhi?t huy?t, n? l?c h?t mình vì các th? h? sinh viên và vì s? phát tri?n c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

TS Tr?n H?ng Vi?t thay m?t cán b?, gi?ng viên phát bi?u trong bu?i L?

?? bày t? tình c?m và tri ân nh?ng ng??i th?y, ng??i cô ?ã th?m l?ng ??a nh?ng chuy?n ?ò qua sông, ?? l?p l?p th? h? h?c trò ??n v?i chân tr?i c?a tri th?c, sinh viên Nguy?n Th? Qu?nh Trang - l?p May 13A2 N? ??i di?n cho các l?p sinh viên c?a Nhà tr??ng phát bi?u chúc m?ng và t?ng l?ng hoa t??i th?m ??n các th?y cô giáo.

Sinh viên Nguy?n Th? Qu?nh Trang - l?p May 13A2 N? phát bi?u t?i bu?i l? và t?ng hoa tri ân các th?y cô giáo

Trong ch??ng trình bu?i l?, H?i khuy?n h?c Nhà tr??ng c?ng ?ã công b? quy?t ??nh khen th??ng và trao các su?t h?c b?ng cho các em sinh viên nh?m ??ng viên và khuy?n khích các em sinh viên có thành tích và k?t qu? h?c t?p xu?t s?c trong n?m h?c v?a qua.

TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng

trao th??ng cho các em sinh viên trong bu?i L? t?i c? s? Nam ??nh

 

ThS Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? HN trao th??ng cho các em sinh viên trong bu?i L? t?i c? s? Hà N?i

Nhân d?p ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, lãnh ??o B? Công Th??ng và nhi?u ??n v?, doanh nghi?p và các ??i tác c?ng ?ã t?i d? và t?ng hoa chúc m?ng Nhà tr??ng.

??ng chí Lý Qu?c Hùng - ?y viên Ban cán s? ??ng, V? tr??ng V? T? ch?c cán b?, B? Công Th??ng t?i d? và t?ng hoa chúc m?ng Nhà tr??ng

上海快3大小计划  

TS Trâ?n Hoa?ng Long - Phó bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng Nhà tr???ng nh?n hoa chúc m?ng t? các ??n v? t?i bu?i L?

NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng nh?n hoa chúc m?ng t?i bu?i L?

  

TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? nh?n hoa chúc m?ng t?i bu?i L?

Th?a ?y quy?n c?a B? tr??ng B? Công Th??ng, ??ng chí Ph?m Anh D?ng, Phó tr??ng Phòng cán b? công ch?c, V? T? ch?c cán b? ?ã lên công b? quy?t ??nh  b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng cho NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng.

Thay m?t Ban cán s? ??ng B? Công Th??ng, ??ng chí Lý Qu?c Hùng - ?y viên Ban cán s? ??ng, V? tr??ng V? T? ch?c cán b?, B? Công Th??ng ?ã lên trao Quy?t ??nh b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng cho NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng.

Thay m?t lãnh ??o B? Công Th??ng, ??ng chí Lý Qu?c Hùng ?ã trao Quy?t ??nh và t?ng hoa chúc m?ng NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng.

Phát bi?u t?i bu?i l?, ??ng chí Lý Qu?c Hùng ?ã chúc m?ng t?p th? s? ph?m c?a Nhà tr??ng nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 và cá nhân NG?T.TS Trâ?n ???c Cân ?ã ???c tín nhi?m b?u l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng. Thông qua n?i dung phát bi?u, ??ng chí ?ã bi?u d??ng nh?ng ?óng góp và thành tích c?a t?p th? lãnh ??o Nhà tr??ng trong ?ó có vai trò quan tr?ng c?a c?a ??ng chí Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng và chúc Nhà tr??ng ngày càng phát tri?n v?ng m?nh, x?ng ?áng là lá c? ??u trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o c?a B? Công Th??ng và c?a c? n??c.

??ng chí Lý Qu?c Hùng - ?y viên Ban cán s? ??ng, V? tr??ng V? T? ch?c cán b?, B? Công Th??ng phát bi?u t?i bu?i L?

Phát bi?u trong l? công b? và trao quy?t ??nh b? nhi?m l?i, NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng ?ã bày t? ni?m vinh d? và l?i c?m ?n sâu s?c t?i Lãnh ??o B? Công Th??ng, Ban ch?p hành ??ng ?y, Ban Giám hi?u, t?p th? cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng ?ã tín nhi?m và tin t??ng. Tr??c ni?m vinh d? và tr?ng trách l?n lao, ??ng chí bày t? quy?t tâm sát cánh cùng các ??ng chí trong t?p th? s? ph?m Nhà tr??ng xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng.

NG?T.TS Trâ?n ???c Cân - Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng Nhà tr??ng phát bi?u trong bu?i l? công b? quy?t ??nh c?a B? Công Th??ng

TS Tr?n Hoàng Long, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng t?ng hoa chúc m?ng NG?T.TS Tr?n ??c Cân trong bu?i L?

 

 

 

 

Các ??n v? t?ng hoa chúc m?ng NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trong bu?i L?

Tr??c ?ó, ngày 22/10/2019 t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra H?i ngh? cán b? ch? ch?t l?y phi?u tín nhi?m b?u ch?c v? Phó Hi?u tr??ng ??i v?i NG?T.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng sau khi k?t thúc nhi?m k? công tác theo quy ??nh.

L? k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20-11 và Công b? quy?t ??nh b? nhi?m l?i ch?c v? Phó Hi?u tr??ng ?ã k?t thúc trong không khí vui t??i, ph?n kh?i c?a cán b?, gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng. Chúc cho t?p th? lãnh ??o, cán b? gi?ng viên, CNV và sinh viên Nhà tr??ng phát huy tinh th?n ?oàn k?t, sáng t?o góp ph?n to l?n cho s? phát tri?n và v?ng m?nh c?a mái tr??ng UNETI thân yêu.

Thêm m?t s? hình ?nh tr??c và trong bu?i L? k? ni?m c?a Nhà tr??ng:

 

 

TS Nguyê?n Ngo?c Kh??ng - ?UV, Pho? Hiê?u tr???ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? ch?p ?nh l?u ni?m cùng cán b?, gi?ng viên t?i c? s? Nam ??nh

 

 

 

 

Các ??n v? t?ng hoa chúc m?ng và ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o Nhà tr??ng

Lãnh ??o B? Công Th??ng ch?p ?nh l?u ni?m v?i Ban Giám hi?u, cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng sau bu?i L? t?i c? s? Hà N?i

??i sinh viên tình nguy?n - thành viên tích c?c góp ph?n cho s? thành công c?a bu?i L? và các ch??ng trình, s? ki?n c?a Nhà tr??ng

Phòng Tuy?n sinh & Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo