Trang ch? / Thông báo / L?ch h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" ??u n?m h?c 2019-2020 ??i v?i các l?p ?H khóa 10,11,12 và C? khóa 26,27

L?ch h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" ??u n?m h?c 2019-2020 ??i v?i các l?p ?H khóa 10,11,12 và C? khóa 26,27

Th? hai, ngày 26/08/2019 2937

- Th?c hi?n s? ch? ??o c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c t? ch?c "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" n?m h?c 2019-2020 cho các l?p sinh viên khóa c? ?ang theo h?c t?i tr??ng (??i h?c chính quy khóa 10,11,12 và Cao ??ng khóa 26, 27)

- Phòng Công tác sinh viên ?? ngh? các em sinh viên tra c?u th?i gian và ??a ?i?m ?? tham gia h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" t? ngày 09/9/2019 ??n ngày 15/9/2019 và h?c t?p theo k? ho?ch c?a Nhà tr??ng (Có k? ho?ch kèm theo)

Ghi chú: - Toàn b? các l?p khóa c? các ngành t?i Hà N?i s? h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" t?i c? s? 218 L?nh Nam - Hoàng Mai - Hà N?i

- Các l?p sinh viên c? s? Hà N?i có l?ch v? h?c t?p t?i c? s? Nam ??nh tra c?u l?ch h?c ??u khóa t?i c? s? Nam ??nh.

T?p ?ính kèm:

1. L?ch h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" ??u n?m h?c 2019-2020 ??i v?i các l?p ?H khóa 10,11,12 và C? khóa 26,27_C? s? Hà N?i (xem chi ti?t t?i ?ây)

2. L?ch h?p l?p và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" ??u n?m h?c 2019-2020 ??i v?i các l?p ?H khóa 10,11,12 và C? khóa 26,27_C? s? Nam ??nh (xem chi ti?t t?i ?ây)

Tin t?c
Thông báo