Trang ch? / Tin t?c / Liên h?

Liên h?

Th? t?, ngày 09/01/2019 1444

Tr??ng ??i h?c Kinh t?  -K? thu?t Công nghi?p

- C? S? HÀ N?I

+ ??a ch? 1: S? 456 Minh Khai, P.V?nh Tuy, Q.Hai Bà Tr?ng, TP.Hà N?i

+ ??a ch? 2: S? 218 ???ng L?nh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà N?i

+ ?i?n tho?i: 024.386 21 504 - Fax: 024.3862938

+ Email: web@cnjzvalve.com

- C? S? NAM ??NH

+ ??a ch? 1: S? 353 Tr?n H?ng ??o, P.Bà Tri?u, TP.Nam ??nh

+ ??a ch? 2: Khu x??ng Th?c hành: Xã M? Xá, TP.Nam ??nh

+ ?i?n tho?i: 0228.3848706

+ Email: web@cnjzvalve.com

B?N ??:

- C? s? Hà N?i
+ S? 456, ???ng Minh Khai, Q.Hai Bà Tr?ng, TP.Hà N?i

+ Ngõ 218 - ???ng L?nh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà N?i

- C? s? Nam ??nh: S? 353, ???ng Tr?n H?ng ??o, TP.Nam ??nh

- Khu Th?c hành và Ký túc xá: M? xá, TP.Nam ??nh

 

Tin t?c
Thông báo