Trang ch? / Ho?t ??ng khoa chuyên môn / Nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? c?a gi?ng viên Khoa ?i?n t? n?m h?c 2018-2019

Nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? c?a gi?ng viên Khoa ?i?n t? n?m h?c 2018-2019

Th? b?y, ngày 01/06/2019 231

Ngày 30 tháng 5 n?m 2019, ???c s? ??ng ý c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, vào lúc 7 gi? 30 phút t?i s? 456 Minh Khai - Hai Bà Tr?ng - Hà N?i. Khoa ?i?n t? ?ã t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s? c?a gi?ng viên n?m h?c 2018-2019.

H?i ??ng nghi?m thu do T.S Bùi Huy H?i - Tr??ng khoa ?i?n t?- làm ch? t?ch h?i ??ng, cùng nhi?u cán b? gi?ng viên trong khoa tham gia, trong ?ó có nhi?u gi?ng viên t? c? s? Nam ??nh.

Trong bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH, 03 ch? nhi?m ?? tài ?ã báo cáo k?t qu? nghiên c?u sau m?t quá trình làm vi?c nghiêm túc và tâm huy?t. V?i m?c tiêu nghiên c?u khoa h?c g?n li?n v?i th?c ti?n, các ?? tài ?ã l?n l??t ?ã ch? ra th?c tr?ng có liên quan ??n các n?i dung nghiên c?u nh?: Nghiên c?u ph??ng pháp t?i ?u hóa qu? ??o chuy?n ??ng c?a máy bay không ng??i lái UAV trong không gian ba chi?u ??i hình ??i núi; Nghiên c?u và ?? xu?t thu?t toán gi?i mã ??i ng?u c?a mã tích nh?m ??m b?o truy?n tin c?y trong h? th?ng truy?n d?n s?, Nghiên c?u n?n t?ng Python t?o giao di?n ?i?u khi?n robot NAO thông qua Tablet ch?y h? ?i?u hành Windows. H?i ??ng nghi?m thu ?ã ?ánh giá 01 ?? tài ??t lo?i xu?t s?c, 01 ?? tài ??t lo?i t?t và 01 ?? tài ??t lo?i khá.

V?i các ?? tài ???c nghi?m thu, t?p th? gi?ng viên Khoa ?i?n t? n?m h?c 2018 - 2019 ?ã hoàn thành t?t nhi?m v? trong công tác nghiên c?u khoa h?c, góp ph?n trong thành công chung v? công tác NCKH c?a Nhà tr??ng.

M?t s? hình ?nh v? bu?i nghi?m thu ?? tài NCKH c?p c? s?.

Ch? nhi?m ?? tài Nguy?n Th? H?ng Nhung trình bày báo cáo

Ch? nhi?m ?? tài ??ng Th? H??ng Giang báo cáo k?t qu? ?? tài

Ch? nhi?m ?? tài Giáp V?n D??ng báo cáo k?t qu? ?? tài

ThS Tr??ng Th? Th?y – Cán B? phòng QLKH tham gia h?i ??ng nghi?m thu

M?t s? CBGV Khoa ?i?n t? tham gia bu?i nghi?m thu ?? tài

Khoa ?i?n t?

Tin t?c
Thông báo