Nghiên c?u khoa h?c SV

H?i th?o gi?i thi?u tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c và ch??ng trình ?ào t?o ngôn ng? Hàn Qu?c c?a trung tâm Hàn ng? KPU t?i UNETI

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã và ?ang hoàn thi?n ?? nâng cao ch?t l??ng giáo d?c cho sinh viên. M?t trong nh?ng l?nh v?c không th? thi?u, ?ó là H?p tác qu?c t? v?i các tr??ng ??i h?c l?n trên th? gi?i ?? cùng nhau h?c h?i, trao ??i kinh nghi?m, ki?n th?c và phát tri?n.

H?i ngh? nghi?m thu ?? tài NCKH c?a sinh viên khoa K? toán n?m h?c 2017-2018

N?m h?c 2017-2018, Khoa K? toán - Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có 8 ?? tài nghiên c?u khoa h?c ??n t? các nhóm tác gi? hi?n là sinh viên khóa 8, khóa 9 v?i ?a d?ng các ??i t??ng, ph?m vi và n?i dung nghiên c?u. Sau m?t th?i gian nghiêm túc th?c hi?n ?? tài, v?n d?ng các ki?n th?c ???c h?c và phát huy tính sáng t?o trong nghiên c?u, cùng v?i s? h??ng d?n nhi?t tình c?a 10 gi?ng viên trong Khoa, trong ngày 25/05/2018, Khoa K? toán ?ã t? ch?c nghi?m thu ?? tài NCKH sinh viên ? hai c? s? Hà N?i và Nam ??nh v?i s? tham d? c?a Phòng Qu?n lý khoa h?c, các gi?ng viên và g?n 200 sinh viên

Tin t?c
Thông báo