Trang ch? / Tin t?c / Sinh viên cu?i khóa c?a Nhà tr??ng tham d? ch??ng trình “Th?c t?p viên ti?m n?ng Sacombank n?m 2020”

Sinh viên cu?i khóa c?a Nhà tr??ng tham d? ch??ng trình “Th?c t?p viên ti?m n?ng Sacombank n?m 2020”

Th? ba, ngày 29/10/2019 95

Nh?m giúp các em sinh viên cu?i khóa chu?n b? t?t nghi?p ra tr??ng có thêm s? l?a ch?n th?c t?p t?i doanh nghi?p c?ng nh? tích l?y k? n?ng ph?ng v?n, k? n?ng vi?t CV...  t? ?ó nâng cao ???c t? l? vi?c làm c?a sinh viên sau khi t?t nghi?p. Chi?u ngày 28/10/2019 t?i H?i tr??ng H.H1 ngõ 454 Minh Khai – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i, Phòng Công tác sinh viên Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã ph?i h?p v?i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín (Sacombank) t? ch?c ch??ng trình “Th?c t?p viên ti?m n?ng Sacombank n?m 2020” v?i m?c ?ích h??ng nghi?p cho sinh viên, gi?i thi?u c? h?i th?c t?p và làm vi?c t?i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín.

??i di?n Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

Tham d? ch??ng trình v? phía Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín có: Ông Nguy?n Vi?t H?ng-Phó Giám ??c chi nhánh Th?ng Long cùng các chuyên viên tuy?n d?ng nhân s? tham d?.

??i di?n Nhà tr??ng tham d? có: Th.S Nguy?n Nh? V?nh - Phó Tr??ng phòng Công tác sinh viên và g?n 100 sinh viên n?m cu?i kh?i ngành Kinh t? tham d? ch??ng trình.

Th?c t?p viên ti?m n?ng là ch??ng trình ???c Sacombank t? ch?c hàng n?m nh?m t?o c? h?i cho sinh viên ti?p c?n các công vi?c th?c t?, ???c ?ào t?o và tr?i nghi?m trong môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p. Trong ch??ng trình H?i th?o tuy?n d?ng các b?n sinh viên ???c gi?i thi?u t?ng quan v? nhu c?u và yêu c?u tuy?n d?ng t?i Sacombank nói chung và trong ch??ng trình Th?c t?p viên ti?m n?ng nói riêng, theo ?ó các v? trí tuy?n d?ng phù h?p v?i các b?n sinh viên kh?i ngành Kinh t? nh?: Chuyên viên khách hàng, chuyên viên t? v?n, chuyên viên kinh doanh Th?, Giao d?ch viên. Sacombank cam k?t sau 4 tháng th?c t?p có h??ng l??ng, sinh viên có t? ch?t và n?ng l?c phù h?p s? ???c tuy?n d?ng tr? thành nhân viên chính th?c tr??c khi t?t nghi?p.

 

Ch??ng trình “Th?c t?p viên ti?m n?ng Sacombank n?m 2020” ?ã thành công t?t ??p.Theo th?ng kê c?a Ban t? ch?c, k?t thúc bu?i ph?ng v?n ?ã có h?n 20 sinh viên c?a Nhà tr??ng v??t qua vòng s? tuy?n. Hy v?ng trong th?i gian t?i s? có thêm nhi?u ch??ng trình, ho?t ??ng ?? h? tr? sinh viên cu?i khóa có c? h?i ti?p c?n v?i các doanh nghi?p và c? h?i vi?c làm ngay sau t?t nghi?p.

Thêm m?t s? hình ?nh trong ch??ng trình

 

Các b?n sinh viên tham gia ph?ng v?n trong ch??ng trình

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo