Trang ch? / Ho?t ??ng phong trào sinh viên / Sinh viên khoa K? toán tham d? H?i th?o “H? tr? thanh niên kh?i nghi?p sáng t?o xã h?i t?i Hà N?i”

Sinh viên khoa K? toán tham d? H?i th?o “H? tr? thanh niên kh?i nghi?p sáng t?o xã h?i t?i Hà N?i”

Th? sáu, ngày 20/09/2019 185

Chúng em là nh?ng sinh viên Khoa K? toán ?ang theo h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p xin g?i l?i c?m ?n chân thành nh?t ??n Ban Ch? nhi?m Khoa và các Th?y giáo/Cô giáo Khoa K? toán - Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p ?ã luôn quan tâm, ??ng hành và h? tr? cho sinh viên trong vi?c h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c c?ng nh? là c?u n?i giúp giúp chúng em ti?p c?n g?n h?n v?i doanh nghi?p và các t? ch?c qu?c t?. Ngày 20/9/2019, nh? s? k?t n?i c?a BCN Khoa K? toán, chúng em có vinh d? ???c tham d? ch??ng trình ??i Tho?i Chính Sách Youth Co:Lab 2019. Ch??ng trình di?n ra v?i ch? ?? " H? tr? thanh niên kh?i nghi?p sáng t?o xã h?i t?i Hà N?i". ?ây là c? h?i ?? chúng em ???c l?ng nghe v? th?c tr?ng v? nh?ng chính sách h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o xã h?i cho thanh niên t?i Vi?t Nam, ??ng th?i g?p g?, giao l?u v?i nhi?u doanh nhân, startup ?ã thành công.

Sinh viên Khoa K? toán - Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

tham d? ch??ng trình và giao l?u v?i ??i di?n Thành ?oàn Hà N?i

?ây là m?t ch??ng trình kh?i nghi?p c?a nh?ng ng??i tr? ??y sáng t?o, n?ng ??ng, nhi?t huy?t và luôn quan tâm ??n nh?ng v?n ?? c?p thi?t c?a xã h?i, mu?n ki?n t?o nên môi tr??ng xã h?i t?t ??p thông qua ??i m?i xã h?i và kinh doanh. Tr?i qua h?n 2 n?m t? ch?c, Youth Co:lab ?ã giúp ?? kho?ng 2500 doanh nhân tr? t?o ra tác ??ng xã h?i và h?n 500 doanh nghi?p xã h?i t?i Vi?t Nam. ??n v?i n?m 2019, Youth Co:lab ?ã t? ch?c ch??ng trình thành công t?i Phú Yên và Hu?, thu hút ???c r?t nhi?u s? tham gia c?a các b?n tr? có nh?ng ý t??ng thi?t th?c g?n v?i phát tri?n b?n v?ng. Không ch? d?ng l?i ? hai t?nh thành mi?n Trung Youth Co:lab ?ã ti?p t?c s? ki?n này t?i Hà N?i vào ngày 19/9/2019 -20/9/2019  và s?p t?i di?n ra t?i t?nh Qu?ng Ninh ngày 25/9/2019-26/9/2019.

Trong bu?i ??i tho?i, sau khi ???c l?ng nghe phát bi?u c?a ??i di?n NSSC, ??i di?n UNDP Vi?t Nam, ??i di?n Thành ?oàn Hà N?i, ??i di?n B? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i c?ng nh? ?óng góp ??i di?n doanh nghi?p sáng t?o xã h?i Hà N?i.

M?t s? hình ?nh trong ch??ng trình

Ch? Nguy?n th? Nh? Qu?nh - Cán b? sáng t?o và Thanh niên, ch??ng trình phát tri?n Liên H?p Qu?c ( UNDOP Vi?t Nam )

Ông Lê Toàn Th?ng - P giám ??c Trung tâm h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o Qu?c gia (NSSC)

??i diên Thành ?oàn Hà N?i phát bi?u v? th?c tr?ng và chính sách h? tr? kh?i nghi?p cho thanh niên t?i Hà N?i

Chúng em may m?n ???c giao l?u, trao ??i, h?c h?i v?i h?n 100 ??i di?n ??n t? B? Khoa h?c và Công ngh?, B? K? ho?ch và ??u t?, Thành ?oàn Hà N?i và các s? ban ngành Thành ph? Hà N?i, ??i di?n ??i s? quán Singapore, ??i s? quán Thu? ?i?n, các t? ch?c phi chính ph?, các t? ch?c xã h?i, các doanh nghi?p xã h?i và ??i di?n các Tr??ng ??i h?c.

T?t c? m?i ng??i ??u ?ang r?t h?ng say ??a ra quan ?i?m c?a mình

Chúng em ?ã ???c l?ng nghe thuy?t trình v? d? án kh?i nghi?p c?a thanh niên nh?m gi?i quy?t v?n ?? ? ??a ph??ng c?a m?t s? team startup, b?n thân chúng em c?ng r?t là ?n t??ng v?i các d? án c?a các b?n ??c bi?t là ph?n m?m phát hi?n b?o lo?n, ?u dâm... trên Camera, giúp cho phát hi?n s?m nh?t nh?ng hành vi b?o lo?n, ?u dâm nh?m gi?m thi?u h?u qu? ?au th??ng.

Qua bu?i h?i th?o này, chúng em ?ã hi?u h?n v? nh?ng thu?n l?i và khó kh?n trong chính sách “H? tr? kh?i nghi?p tác ??ng xã h?i” t?i Hà N?i nói riêng và trên c? n??c nói chung, hi?u h?n v? t?m quan tr?ng c?a doanh nghi?p tác ??ng xã h?i và có nh?ng k? ho?ch kh?i nghi?p cho b?n thân.

Bài vi?t: Sinh viên Lê V?n L??ng, l?p KT10A3HN; Nguy?n Th? Hi?n, l?p KT10A4

Tin t?c
Thông báo