2019-11-17-上海快3大小計劃_上海熱文快播網-Welcome熱文" />

Trang ch? / S? m?ng / S? m?ng, t?m nhìn phát tri?n và giá tr? c?t lõi

S? m?ng, t?m nhìn phát tri?n và giá tr? c?t lõi

Th? t?, ngày 27/12/2017 上海快3大小计划 1794

            1. S? m?ng

?ào t?o ngu?n nhân l?c chuyên môn cao, có kh? n?ng ?ng d?ng ngh? nghi?p sát v?i th?c ti?n trong các l?nh v?c kinh t?, k? thu?t, nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, ph?c v? phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a ngành Công Th??ng và c? n??c.

2. T?m nhìn phát tri?n

??n n?m 2030 là tr??ng ??i h?c hi?n ??i, ??nh h??ng ?ng d?ng; có môi tr??ng v?n hóa thân thi?n, ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chí v? ki?m ??nh ch?t l??ng. Nhà tr??ng t? ch?c ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao công ngh? và cung ?ng d?ch v? v? l?nh v?c kinh t?, k? thu?t có ch?t l??ng, uy tín trong và ngoài n??c; t?ng b??c ti?n ??n ??i h?c ??nh h??ng nghiên c?u.

3. Giá tr? c?t lõi

- T?o môi tr??ng thu?n l?i ?? m?i ng??i yên tâm công tác lâu dài, phát huy tài n?ng, tính sáng t?o.

- Mang l?i cho ng??i h?c môi tr??ng h?c t?p, nghiên c?u tiên ti?n ?? nâng cao ki?n th?c, phát tri?n k? n?ng, sáng ki?n l?p nghi?p, c?nh tranh ???c v? vi?c làm và c? h?i h?c t?p trong môi tr??ng qu?c t?.

- Coi tr?ng ch?t l??ng, hi?u qu?, phát tri?n b?n v?ng, ?áp ?ng nhu c?u xã h?i.

Tin t?c
Thông báo