Trang ch? / H?p tác qu?c t? / T?p chí Công th??ng ??a tin: UNETI khai tr??ng 2 v?n phòng h?p tác v?i Hàn Qu?c

T?p chí Công th??ng ??a tin: UNETI khai tr??ng 2 v?n phòng h?p tác v?i Hàn Qu?c

Th? b?y, ngày 28/09/2019 831

Hai v?n phòng h?p tác bao g?m: V?n phòng h?p tác ?ào t?o ngôn ng? Hàn Qu?c KPU - UNETI và V?n phòng h?p tác Nhà tr??ng - Doanh nghi?p toàn c?u (GUIC), m? ra nhi?u c? h?i ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, giúp sinh viên Vi?t Nam ???c h?c t?p và làm vi?c t?i Hàn Qu?c và các doanh nghi?p Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam

Ch??ng trình v?i s? tham d? c?a ông Kim Ui Jung - Th??ng v? ??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam; ông Lý Qu?c Hùng - ?y viên ban Cán s?, V? tr??ng V? T? ch?c cán b? - B? Công Th??ng; ??i di?n các c? quan, hi?p h?i, doanh nghi?p Hàn Qu?c và Vi?t Nam; ??i di?n lãnh ??o, các nhà khoa h?c, các chuyên gia, các th?y cô giáo và sinh viên Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p (UNETI) và Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU).

Tham gia cùng Hi?p h?i Công nghi?p Màn hình Hàn Qu?c (KDIA) có ??i di?n các công ty trong Hi?p h?i, nh?: AI Korea, Everchemtech, LMS Intrduction, TOP Engineering, APP và Inatech. Các Công ty này ?ã g?n bi?n logo t?i tr? s? V?n phòng h?p tác Nhà tr??ng  - Doanh nghi?p toàn c?u (GUIC), nh? m?t s? cam k?t tích c?c h?p tác, ??ng hành trong ?ào t?o và s? d?ng nhân l?c sau t?t nghi?p.

Phát bi?u chúc m?ng thành công c?a ch??ng trình h?p tác, ông Lý Qu?c Hùng - ?y viên ban Cán s?, V? tr??ng V? T? ch?c cán b? (B? Công Th??ng) cho bi?t, nhi?u n?m qua, Hàn Qu?c là ??i tác hàng ??u c?a Vi?t Nam v? ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài, cùng v?i các ch??ng trình h?p tác toàn di?n  trong l?nh v?c lao ??ng vi?c làm ???c ký k?t gi?a B? Lao ??ng Vi?t Nam và B? Lao ??ng vi?c làm Hàn Qu?c… Ông Lý Qu?c Hùng tin t??ng r?ng, s? h?p tác c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p Vi?t Nam v?i Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c và Hi?p h?i Công nghi?p Màn hình Hàn Qu?c s? t?o ra nhi?u ti?n b? trong ?ào t?o nhân l?c ch?t l??ng cao, cung c?p cho c?ng ??ng các doanh nghi?p Hàn Qu?c nói chung, các doanh nghi?p Hàn Qu?c ?ang ??u t? t?i Vi?t Nam nói riêng. Hai v?n phòng này s? là nh?ng ??a ch? tin c?y ?? trao ??i, giao l?u v?n hóa và ngôn ng? Hàn Qu?c t?i phía B?c Vi?t Nam, góp ph?n tích c?c cho s? phát tri?n chung quan h? ??i tác chi?n l??c gi?a Hàn Qu?c - Vi?t Nam, gi?a , B? Th??ng m?i - Công nghi?p và N?ng l??ng Hàn Qu?c nói chung, gi?a KPU, KDIA, UNETI và các ??i tác, doanh nghi?p Hàn Qu?c nói riêng.

Ông Lý Qu?c Hùng tin t??ng s? h?p tác l?n này s? t?o ra nhi?u ti?n b? trong ?ào t?o nhân l?c ch?t l??ng cao

Xem chi ti?t t?i: 

Tin t?c
Thông báo