Trang ch? / Công tác ??ng / Tham d? gi?i th? thao chào m?ng k? ni?m 62 n?m ngày truy?n th?ng ??ng b? Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh (19/8/1957 - 19/8/2019)

Tham d? gi?i th? thao chào m?ng k? ni?m 62 n?m ngày truy?n th?ng ??ng b? Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh (19/8/1957 - 19/8/2019)

Ch? nh?t, ngày 11/08/2019 上海快3大小计划 226

H??ng ?ng các phong trào ho?t ??ng chào m?ng k? ni?m 62 n?m truy?n th?ng do ??ng b? Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh t? ch?c, trong hai ngày 09&10/08/2019 t?i Nhà thi ??u Tr?n Qu?c To?n - Thành ph? Nam ??nh, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã tham d? gi?i th? thao chào m?ng k? ni?m 62 n?m ngày truy?n th?ng ??ng b? Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh (19/8/1957 - 19/8/2019).

NG?U.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y và ?oàn CBGV Nhà tr??ng tham d? gi?i

Tham d? l? khai m?c v? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: NG?T. TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Th.S Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Tr??ng ban tuyên giáo, Ch? nhi?m UBKT, Ch? t?ch công ?oàn c? s? Nam ??nh và các v?n ??ng viên là CBGV tham gia thi ??u t?i các n?i dung c?a gi?i.

Gi?i th? thao chào m?ng k? ni?m 62 n?m ngày truy?n th?ng ??ng b? Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh ???c t? ch?c và di?n ra trong 02 ngày 09&10/8/2019 v?i nhi?u n?i dung thi ??u nh?: Qu?n v?t, C?u lông và Bóng bàn...trong ?ó ?oàn CBGV Nhà tr??ng tham gia tranh tài ? 03 n?i dung thi ??u: ?ôi nam qu?n v?t, ?ôi nam c?u lông, ??n nam bóng bàn.

Các ?oàn v?n ??ng viên tham d? l? khai m?c gi?i th? thao

Gi?i th? thao n?m nay ?ã thu hút h?n 200 v?n ??ng viên ??n t? 33 ??n v? ??ng b? các S?, Ban ngành trong toàn t?nh Nam ??nh. Phát bi?u t?i L? khai m?c, ??ng chí L?i V?n Hi?u - Bí th? ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh ?ã nhi?t li?t chào m?ng các ??ng chí lãnh ??o và ?oàn v?n ??ng viên tham gia gi?i th? thao. ?ây là l?n ??u tiên ??ng ?y kh?i t? ch?c 1 gi?i ??u v?i quy mô l?n, có h?n 30 ??ng b? c? s? và h?n 200 v?n ??ng viên ??ng ký tham gia các n?i dung. Gi?i th? thao l?n này t?o s? ?oàn k?t, giao l?u, g?n bó gi?a các ??ng b? c? s?, góp ph?n phát tri?n phong trào th? d?c th? thao c?a các ??n v?, kh?i d?y ni?m ?am mê th? thao, rèn luy?n s?c kh?e trong cán b?, ??ng viên.

Sau 2 ngày tranh tài ? các n?i dung thi ??u ?oàn CBGV Nhà tr??ng ?ã ??t thành tích x?p th? 4 môn C?u lông ?ôi nam trong 33 ??i tham gia thi ??u và ???c Ban t? ch?c trao Gi?i phong cách.

?/c Nguy?n Tài S?n, Phó Bí th? th??ng tr?c ??ng ?y Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh trao gi?i cho ?oàn CBGV Nhà tr??ng

Th.S Tr?n Ng?c Ban - Tr??ng phòng Công tác sinh viên 

Tin t?c
Thông báo