Thông báo - K? ho?ch TS

Thông báo ?i?m trúng tuy?n ??i h?c h? chính quy xét b? sung ??t 1 n?m 2019 上海快3大小计划

C?n c? các quy ??nh v? tuy?n sinh hi?n hành c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o; C?n c? Thông báo s? 368/TB-?HKTKTCN ngày 15/8/2019 c?a Hi?u tr??ng - Ch? t?ch H?i ??ng tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p v? vi?c thu h? s? ?KXT b? sung ??t 1 n?m 2019 và các ?i?u ki?n th?c t? c?a Nhà tr??ng

Thông báo ?i?m sàn xét tuy?n ??i h?c h? chính quy theo k?t qu? k? thi THPT qu?c gia n?m 2019

上海快3大小计划 C?n c? các quy ??nh hi?n hành v? công tác tuy?n sinh n?m 2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o; C?n c? ch? tiêu tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy và tình hình th?c t? v? công tác tuy?n sinh c?a Nhà tr??ng n?m 2019;

Thông báo v? vi?c thu h? s? ?KXT ??i h?c h? chính quy theo hình th?c xét h?c b? THPT n?m 2019

上海快3大小计划 - C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy hi?n hành c?a B? GD&?T; - C?n c? ?? án và các ?i?u ki?n xác ??nh ch? tiêu tuy?n sinh n?m 2019, Nhà tr??ng thông báo k? ho?ch thu h? s? ?KXT ??i h?c h? chính quy theo hình th?c xét h?c b? THPT v?i các n?i dung nh? sau:

Báo Công Th??ng: Gi?i thi?u thông tin ch? tiêu và các ph??ng án tuy?n sinh n?m 2019 c?a Nhà tr??ng 上海快3大小计划

上海快3大小计划 N?m h?c 2019-2020 Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, B? Công Th??ng d? ki?n s? có 3.100 ch? tiêu ???c tuy?n sinh theo 2 ph??ng th?c: Xét k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT QG và xét k?t qu? h?c b? THPT cho 14 chuyên ngành ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

Tin t?c
Thông báo