Trang ch? / Thông báo / Thông báo v? vi?c chia l?i các l?p sinh viên khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019

Thông báo v? vi?c chia l?i các l?p sinh viên khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019

Th? sáu, ngày 30/08/2019 上海快3大小计划 5463

-Th?c hi?n s? ch? ??o c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c chia l?i s? s? sinh viên các l?p h?c ??i v?i h? ??i h?c chính quy khóa 13, tuy?n sinh n?m 2019.

- Do có s? ?i?u chuy?n s? s? các l?p cho phù h?p, Phòng Công tác sinh viên ?? ngh? các em sinh viên tra c?u k? danh sách l?p h?c m?i ?? tham gia h?p l?p, khám s?c kh?e và h?c t?p "Tu?n sinh ho?t công dân HSSV" theo K? ho?ch ?ã thông báo. (?? tra c?u tên minh ? l?p nào nhanh nh?t, sinh viên b?m vào file danh sách l?p, s? d?ng t? h?p phím Ctrl+F ?ánh tên ho?c ngày tháng n?m sinh c?a mình ?? tìm ki?m)

- Các v?n ?? sinh viên ch?a rõ liên h? Phòng Công tác sinh viên ?? ???c gi?i ?áp qua email: phongcthssv@cnjzvalve.com.

Danh sách l?p ?ính kèm:

1. Danh sách sinh viên các l?p, h? ??i h?c chính quy các ngành_C? s? Hà N?i.

2. Danh sách sinh viên các l?p, h? ??i h?c chính quy các ngành_C? s? Nam ??nh.

Tin t?c
Thông báo