Trang ch? / Thông báo / Thông báo v? vi?c chia l?p, h?p l?p, khám s?c kh?e và h?c t?p ??u khóa ??i v?i các l?p sinh viên khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019

Thông báo v? vi?c chia l?p, h?p l?p, khám s?c kh?e và h?c t?p ??u khóa ??i v?i các l?p sinh viên khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019

Th? hai, ngày 26/08/2019 10498

- Th?c hi?n s? ch? ??o c?a Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c chia l?p h?c ??i v?i sinh viên các l?p khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019 (??i h?c chính quy khóa 13).

- Phòng Công tác sinh viên ?? ngh? các em sinh viên tra c?u danh sách l?p h?c, th?i gian và ??a ?i?m ?? tham gia h?c t?p ??u khóa, Khám s?c kh?e và h?p l?p t? ngày 09/9/2019 ??n ngày 15/9/2019 và h?c t?p theo TKB c?a Nhà tr??ng (Có k? ho?ch kèm theo).

- Nh?ng sinh viên nào b? sai l?ch thông tin ho?c không có tên trong danh sách chia l?p, ?? ngh? ph?n h?i v? Phòng công tác sinh viên qua ??a ch? Email: phongcthssv@cnjzvalve.com

T?p ?ính kèm:

1. Danh sách l?p h? ??i h?c chính quy khóa 13 - C? s? Hà N?i (Xem chi ti?t và download)

2. Danh sách l?p h? ??i h?c chính quy khóa 13 - C? s? Nam ??nh (Xem chi ti?t và download)

3. K? ho?ch h?c t?p ??u khóa, Khám s?c kh?e và h?p l?p (??i v?i các l?p khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019) - C? s? Hà N?i (Xem chi ti?t và download)

4. K? ho?ch h?c t?p ??u khóa, Khám s?c kh?e và h?p l?p (??i v?i các l?p khóa m?i tuy?n sinh n?m 2019) - C? s? Nam ??nh (Xem chi ti?t và download)

Tin t?c
Thông báo