Trang ch? / Công tác ??ng / T? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i t?i các Chi b? trong ngày 18/10/2019

T? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i t?i các Chi b? trong ngày 18/10/2019

Th? b?y, ngày 19/10/2019 上海快3大小计划 173

Thi hành ?i?u l? ??ng C?ng S?n Vi?t Nam, ???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, ngày 18/10/2019 t?i các Chi b? Khoa GDTC - GDQP; Chi b? Phòng Công tác sinh viên và Chi b? Phòng ?ào t?o long tr?ng t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i cho các qu?n chúng ?u tú.

Trong bu?i sáng, t?i H?i tr??ng N.C1 - S? 353 Tr?n H?ng ??o, c? s? Nam ??nh, Chi b? Khoa GDTC - GDQP ?ã t? ch?c l? k?t n?p ??ng viên m?i cho ??ng chí ?? V?n Nghiêm và ??ng chí ?oàn Hùng Tráng. Chi b? Phòng Công tác sinh viên ?ã t? ch?c l? k?t n?p ??ng viên m?i cho ??ng chí Bùi Thanh Tuân, qu?n chúng ?u tú c?a Chi b?. Bu?i chi?u cùng ngày, Chi b? Phòng ?ào t?o ?ã t? ch?c l? k?t n?p ??ng viên m?i cho ??ng chí Tr?n V?n Tr??ng, qu?n chúng ?u tú c?a Chi b?.

L? k?t n?p ??ng viên m?i ???c t? ch?c trang nghiêm, ?úng trình t?, th? t?c k?t n?p ??ng viên m?i theo quy ??nh c?a ?i?u L? ??ng. Các ??ng chí ??ng ?y viên ph? trách các Chi b? cùng v?i toàn th? ??ng viên c?a các Chi b? có m?t ??y ??.

TS Ph?m Cao C??ng - Bí th? Chi b?, Tr??ng Khoa GDTC-GDQP trao Quy?t ??nh và t?ng hoa chúc m?ng các ??ng viên m?i c?a Chi b? trong bu?i L?

ThS Tr?n Ng?c Ban - ??ng ?y viên, Bí th? Chi b?, Tr??ng phòng Công tác sinh viên trao Quy?t ??nh và t?ng hoa chúc m?ng ??ng viên m?i trong bu?i L?

TS Cao Di?p Th?ng - ??ng ?y viên, Bí th? Chi b?, Phó tr??ng Khoa KHCB trao Quy?t ??nh và t?ng hoa chúc m?ng ??ng viên m?i c?a Phòng ?ào t?o trong bu?i L?

Thay m?t Chi b?, các ??ng chí Ph?m Cao C??ng - Bí th? Chi b? GDTC-GDQP, ??ng chí Tr?n Ng?c Ban - Bí th? Chi b? Phòng CTSV và ??ng chí Cao Di?p th?ng - Bí th? Chi b? Phòng ?ào t?o ?ã phát bi?u giao nhi?m v? và c? ??ng viên chính th?c ti?p t?c theo dõi, giúp ?? các ??ng viên m?i trong th?i gian d? b? 12 tháng k? t? ngày Chi b? t? ch?c L? k?t n?p.

Hôm nay là m?t ngày ??c bi?t v?i ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p khi có 04 ??ng chí qu?n chúng ?u tú ???c k?t n?p vào hàng ng? c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam. ?ây là m?t vinh d? to l?n mà các ??ng chí ?ã ??t ???c sau th?i gian dài ph?n ??u.

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m cùng v?i  Chi b? Khoa GDTC-GDQP và chúc m?ng 2 ??ng chí ??ng viên m?i sau bu?i L?

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m cùng v?i Chi b? Phòng Công tác sinh viên và chúc m?ng ??ng chí ??ng viên m?i sau bu?i L?

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m cùng v?i Chi b? Phòng ?ào t?o và ??ng chí ??ng viên m?i Tr?n V?n Tr??ng trong bu?i L?

Sau g?n m?t gi? ??ng h? làm vi?c nghiêm túc, L? k?t n?p ??ng viên m?i c?a các Chi b? ?ã thành công t?t ??p, xin chúc m?ng cá nhân các qu?n chúng ?u tú ?ã vinh d? ???c ??ng trong hàng ng? c?a ??ng, chúc m?ng các Chi b? ?ã làm t?t công tác phát tri?n ??ng và vinh d? có thêm các ??ng viên m?i, b? sung cho l?c l??ng cán b? tr?, có trình ?? chuyên môn và n?ng l?c công tác t?t góp ph?n xây d?ng ??n v? và Nhà tr??ng ngày càng v?ng m?nh và phát tri?n toàn di?n.

M?t góc sân Tr??ng ??i h?c Kinh t? -K? thu?t Công nghi?p, c? s? Nam ??nh

 

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo