Trang ch? / H?p tác qu?c t? / Trung tâm H?p tác qu?c t? t? ch?c ch??ng trình ti?n ?oàn sinh viên Uneti sang h?c t?p t?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c

Trung tâm H?p tác qu?c t? t? ch?c ch??ng trình ti?n ?oàn sinh viên Uneti sang h?c t?p t?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c

Th? n?m, ngày 20/06/2019 410

Nh?m hi?n th?c hóa các n?i dung h?p tác ?ã ???c ký k?t gi?a 2 tr??ng ??i h?c UNETI và KPU. Sáng 20/06/2019, Trung tâm H?p tác qu?c t? ?ã t? ch?c ch??ng trình ti?n ?oàn sinh viên Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?i h?c t?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c theo di?n trao ??i sinh viên gi?a hai tr??ng.

??n tham d? ch??ng trình có: TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?; ThS. Tr?n ??c Hi?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh, Tr??ng phòng Hành chính qu?n tr?; TS. L?u Khánh C??ng - Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? kiêm Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh cùng các Th?y, Cô là lãnh ??o các ??n v? phòng, khoa ch?c n?ng trong tr??ng và các em sinh viên tham gia ch??ng trình trao ??i sinh viên gi?a hai tr??ng cùng ng??i thân ??n d?.

Ch??ng trình là bu?i g?p m?t thân m?t, g?n g?i và ?m áp gi?a Nhà tr??ng và gia ?ình c?a nh?ng sinh viên tham gia ch??ng trình trao ??i sinh viên gi?a Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c và Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

M? ??u ch??ng trình, TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u trao ??i, d?n dò v?i sinh viên trong ?oàn, th?y nh?n m?nh: ?ây th?c s? là m?t c? h?i ?? các em sinh viên Uneti ???c h?c t?p ngôn ng? Hàn Qu?c và tr?i nghi?m v?n hóa Hàn Qu?c - m?t ??t n??c có n?n khoa h?c công ngh? phát tri?n, m?t ??t n??c có t?m ?nh h??ng v? v?n hóa sâu r?ng kh?p châu Á, ??c bi?t là Vi?t Nam nên Nhà tr??ng hi v?ng và mong mu?n sau ch??ng trình h?c t?p, m?i cá nhân các em ???c phát tri?n t?m nhìn, t? duy và ti?p c?n ngu?n tri th?c m?i, ti?p c?n nh?ng ??c tr?ng v?n hóa ?a d?ng ?? phát tri?n b?n thân, ?óng góp xây d?ng Nhà tr??ng và ??t n??c sau này. Trong hành trình khám phá, còn nhi?u ?i?u m?i m?, b? ng? ? phía tr??c, các em hãy ?oàn k?t h? tr? giúp ?? l?n nhau ?? cùng phát tri?n, h?c t?p nghiêm túc, tuân th? các quy ??nh c?a tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c và n??c s? t?i, không vi ph?m n?i quy gây ?nh h??ng không t?t t?i hình ?nh, uy tín c?a ??t n??c Vi?t Nam nói chung và c?a Nhà tr??ng nói riêng.

TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng – Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng lên phát bi?u, d?n dò các em sinh viên trong ?oàn

Thay m?t Trung tâm H?p tác qu?c t?, Giám ??c Trung tâm – TS. L?u Khánh C??ng c?m ?n ??ng ?y, Ban Giám hi?u ?ã luôn quan tâm, ch? ??o sát sao t?i các ho?t ??ng c?a Trung tâm. ??ng th?i, TS. L?u Khánh C??ng c?ng gi?i ?áp m?t s? câu h?i c?a ph? huynh sinh viên trong ?oàn.

TS. L?u Khánh C??ng – Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? lên phát bi?u

Ti?p theo, th?y c?ng gi?i thi?u ??i di?n sinh viên là Tr??ng ?oàn, Phó ?oàn. Tr??ng ?oàn. ??i di?n sinh viên trong ?oàn, sinh viên ?ào Nguy?n Trà My g?i l?i cám ?n và t?ng bó hoa t??i th?m ??n Ban Giám hi?u Nhà tr??ng và cam k?t s? th?c hi?n ?úng n?i quy c?a hai tr??ng, th?c hi?n ?úng pháp lu?t c?a ??t n??c Hàn Qu?c.

Sinh viên ?ào Nguy?n Trà My g?i l?i cám ?n và t?ng hoa cho Ban Giám hi?u Nhà tr??ng

??i di?n Trung tâm H?p tác qu?c t?, TS. L?u Khánh C??ng t?ng hoa c? ?oàn, thay l?i chúc s?c kh?e, chúc các em lên ???ng m?nh gi?i.

Sau bu?i g?p m?t, gia ?ình c?a các em hoàn toàn tin t??ng và c?m ?n Nhà tr??ng ?ã có nh?ng ch??ng trình h?p tác vô cùng giá tr? mang ??n m?t hành trình m?i, m?t c? h?i r?ng m? phía tr??c cho các em sinh viên Uneti. ??i di?n cho ph? huynh c?a các em sinh viên trong ?oàn, ch? Hoàng Xuân H??ng – ph? huynh c?a sinh viên Ph?m Th? Hoàng Lan, l?p ?HCNTP9A2HN c?m ?n Nhà tr??ng và d?n dò c? ?oàn luôn ?oàn k?t, th??ng yêu nhau khi ? ??t n??c Hàn Qu?c xa xôi.

Ch? Hoàng Xuân H??ng – Ph? huynh c?a sinh viên Ph?m Th? Hoàng Lan phát bi?u c?m ?n Nhà tr??ng

??c bi?t, Ph? huynh c?a sinh viên Nguy?n Th? H?nh Thùy – sinh viên l?p ?HKT10A11HN bay t? ?à L?t ra tham d? ch??ng trình và t?ng quà c?m ?n Nhà tr??ng và Trung tâm H?p tác qu?c t?.

M?t s? hình ?nh c?a ch??ng trình:

Các th?y, cô tham d? ch?p ?nh l?u ni?m cùng ph? huynh và các em sinh viên

Trung tâm H?p tác qu?c t?

Tin t?c
Thông báo