TT - ?BCL

L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

上海快3大小计划 C?n c? vào k? ho?ch kh?o sát chính th?c c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam. Sáng ngày 22/4/2018, t?i c? s? L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i. Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã long tr?ng t? ch?c L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài n?m 2018.

Tin t?c
Thông báo