Trang ch? / H?i c?u chi?n binh / V? ??nh hóa

V? ??nh hóa

Th? ba, ngày 26/12/2017 634

上海快3大小计划 Không hi?u vì sao, chuy?n v? ??nh hóa l?n này c?a chúng tôi l?i mong ch? ??n th?, b?i vì chúng tôi ?ã ???c ??ng ?y, ban Giám hi?u nhà tr??ng ??ng ý d? ki?n k? ho?ch hàng tháng nay r?i. H?ng n?m, vào d?p k? ni?m các ngày l? l?n trong tháng 12 trong n?m, là h?i CCB nhà tr??ng ??u ???c ??ng ?y, ban Giám hi?u Nhà tr??ng ??u t?o ?i?u ki?n cho h?i t? ch?c các ho?t ??ng ??y ý ngh?a và t? hào. 

       Nh?ng vào d?p cu?i n?m nay, tr??ng chúng tôi nhi?u vi?c b?n quá, toàn vi?c quan tr?ng; Trong các công vi?c ??y, quan tr?ng và ?n t??ng nh?t là toàn tr??ng chúng tôi ?ã quy?t tâm r?t cao, chu?n b? cho t? ch? trong ??i h?c theo ch? ??o c?a Th? T??ng Chính ph?.  

      V?i tinh th?n nh? v?y, nên vi?c chu?n b? cho chuy?n v? th?m ??nh hóa l?n này th?t sôi ??ng và hào h?ng h?n bao gi? h?t; “ An toàn khu ??nh Hóa “ t?i Thái Nguyên, n?i kh?i ngu?n cho chi?n d?ch ?i?n Biên ph? c?a ??ng ta. 

       T? sáng s?m, toàn th? các h?i viên ?ã t?p trung ??y ?? t?i tr??ng, chuy?n xe không th?a m?t ch?, nh?ng c?ng th?t tho?i mái và ??m ?m. Chuy?n xe lao vun vút trên ???ng ph? s?m, c?m giác mát l?nh và tho?i mái trong màn s??ng bu?i s?m h??ng v? ký ?c m?t th?i ?i?m l?ch s? c?a c? Dân t?c.  

      ?ã 62 n?m r?i sau chi?n d?ch “L?ng l?y n?m châu, ch?n ??ng ??a c?u” nh?ng v?n không phai m? các d?u ?n l?ch s?  v? vang nh?ng c?ng ??y gian lao c?a ??ng ta; nào là nh?ng con ???ng ngo?n ngoèo v?t v?o, nào là các gian nhà ??n x? c?a Bác và các lão thành Cách m?ng s?ng và làm vi?c trong giai ?o?n l?ch s? 1945 – 1954, v.v…; M?t trong các d?u ?n sâu l?ng nh?t trong chúng tôi là n?i Bác giao nhi?m v? cho ??i T??ng Võ Nguyên Giáp ch? huy chi?n d?ch “gi?i phóng   ?i?n biên” vào n?m 1954. Th?t xúc ??ng và t? hào v? m?t khu di tích l?ch s? s?ng ??ng cho th? h? tr? chiêm ng??ng và h?c t?p 

上海快3大小计划       Chúng tôi c?ng ch? mu?n chia s? m?t cách chân thành v? chuy?n ?i qua các hình ?nh mà chúng tôi ghi ???c: 

?oàn vào th?p h??ng dâng l? t??ng nh? t?i Ch? T?ch H? Chí Minh

 

    ?oàn ch?p ?nh k? ni?m t?i ??n th?  Ch? T?ch H? Chí Minh

 

?oàn ch?p ?nh k? ni?m t?i lán Nà N?a

 

?oàn ch?p ?nh k? ni?m t?i khu di tích Tân Trào, Trao k? ni?m ch??ng h?i CCBVN t?i khu di tích Tân Trào

上海快3大小计划    Chuy?n ?i ?ã khép l?i, công vi?c m?i l?i b?t ??u, nh?ng các hình ?nh v? ??nh Hóa, nh?ng n?p nhà ??n s?, nh?ng d?u ?n v? cu?c ??i c?a Bác và c?a các Lão thành Cách m?ng t?i ??nh Hóa, càng làm cho chúng tôi c?m th?y kính tr?ng và yêu th??ng bi?t bao; Trong m?i ng??i, c?m th?y mình c?n ph?i c? g?ng h?n, th??ng xuyên h?c t?p và làm theo Bác m?i ngày. 

       Chúng tôi xin chân thành c?m ?n ??ng ?y, ban Giám hi?u nhà tr??ng t?o ?i?u ki?n cho chuy?n ?i !

       Chúng tôi xin c?m ?n các b?n ?ã cùng h?i CCB nhà tr??ng chia s? ni?m t? hào trong chuy?n ?i này !

                                                                                                                                                                     Hà N?i, ngày 01 tháng 01 n?m 2017

                                                                                                                                                                        Ban t? ch?c h?i CCB

Tin t?c
Thông báo