Trang ch? / Tin t?c / Vòng chung k?t gi?i C?u lông - Bóng bàn chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Vòng chung k?t gi?i C?u lông - Bóng bàn chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Th? n?m, ngày 21/11/2019 上海快3大小计划 67

Nh?m thi?t th?c t? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. Chi?u ngày 19/11/2019, Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh ?ã t? ch?c vòng Chung k?t gi?i C?u lông - Bóng bàn dành cho cán b?, giáo viên chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2019.

??n d? và thi ??u giao l?u th? thao v? phía lãnh ??o các t? ch?c ?oàn th? có: Th.S Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh; Th.S Ph?m Th? Th? - Phó Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh;??ng chí Tr?n Xuân Hà - Ch? t?ch H?i c?u chi?n binh nhà tr??ng cùng các ??ng chí trong BCH ??ng ?y, BCH Công ?oàn tr??ng, lãnh ??o các ??n v? và h?n 100 CBGV Nhà tr??ng ??n tham gia thi ??u và c? v?.

Gi?i c?u lông, bóng bàn là m?t ho?t ??ng phong trào di?n ra th??ng niên dành cho CBGV góp ph?n nh?m ??y m?nh phong trào t?p luy?n th? thao, nâng cao s?c kh?e trong cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng. Gi?i ??u ?ã giúp t?ng c??ng m?i quan h? ?oàn k?t giao l?u gi?a các công ?oàn viên sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng. N?m nay gi?i ?ã thu hút ???c h?n50 V?V ??ng ký tham gia tranh tài ? 2 n?i dung thi ??u và ???c chia thành các th? lo?i: ??n nam bóng bàn, ?ôi nam c?u lông, ?ôi nam n? câu lông, ??n nam c?u lông. Các v?n ??ng viên ?ã c?ng hi?n cho khán gi? và các c? ??ng viên nh?ng tr?n c?u hay và nh?ng pha c?u ??p.

Gi?i ??u di?n ra sôi n?i và k?ch tính v?i k?t qu? và thành tích thi ??u ?n t??ng, BTC ?ã trao gi?i cho các c?p ?ôi ??t gi?i. C? th?:

T?i th? lo?i thi ??u Bóng bàn (??n nam): Công ?oàn Phòng TT&?BCL ??t gi?i Nh?t, Công ?oàn Khoa C? khí ??t gi?i Nhì; Công ?oàn Phòng HCQT và Công ?oàn Phòng ?ào t?o ??ng Gi?i Ba.

T?i th? lo?i thi ??u C?u lông (?ôi nam): Công ?oàn Phòng Công tác SV ??t gi?i Nh?t, Công ?oàn Phòng ?ao t?o ??t gi?i Nhì; Công ?oàn Phòng HCQT và Công ?oàn Phòng TT-?BCL ??ng Gi?i Ba.

T?i th? lo?i thi ??u C?u lông (?ôi nam-n?): Công ?oàn Khoa C? khí ??t gi?i Nh?t, Công ?oàn Phòng HCQT ??t gi?i Nhì.

T?i th? lo?i thi ??u C?u lông (??n nam): Công ?oàn Khoa C? khí ??t gi?i Nh?t, Công ?oàn Phòng HCQT ??t gi?i Nhì.

M?t s? hình ?nh ghi nh?n t?i gi?i ??u:

Bài vi?t: Nguy?n Th? H?i Y?n - Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo