Trang ch? / Tin t?c / Web các ??n v? Uneti

Web các ??n v? Uneti

Th? t?, ngày 09/01/2019 1384

Danh sách các website c?a tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

STT

Tên ??n v?

Tên mi?n

Tình tr?ng website

1

??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ( english )

http:// english.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

2

Phòng ?ào t?o

http://daotao.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

3

Phòng Qu?n lý khoa h?c

http://quanlykhoahoc.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

4

Phòng Thanh tra & ?BCL

http://dbcl.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

5

Phòng Hành chính qu?n tr?

http://hcqt.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

6

Phòng Tài chính k? toán

http://hcqt.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

7

Phòng T? ch?c cán b?

http://tccb.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

8

Phòng Công tác sinh viên

http://ctsv.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

9

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

http://tuyensinh.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

10

Trung tâm Kh?o thí

http://khaothi.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

11

Trung tâm H?p tác qu?c t?

http://htqt.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

12

Trung tâm Tin h?c và Ngo?i ng?

http://thvnn.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

13

Trung tâm CNSH&VSATTP

http://cenbifost.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

14

T?p chí Khoa h?c Công ngh?

http://cnjzvalve.com/tap-chi-khcn.html

?ang ho?t ??ng

15

Ban qu?n lý xây d?ng

http:// qlxd.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

16

Khoa D?t may & Th?i trang

http://dttt.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

17

Khoa Công ngh? th?c ph?m

http://cntp. cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

18

Khoa Kinh t? c? s?

http:// ktcs.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

19

Khoa K? toán

http://khoaketoan.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

20

Khoa Qu?n tr? kinh doanh

http:// khoaqtkd.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

21

Khoa Tài chính - Ngân hàng

http:// tcnh.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

22

Khoa ?i?n t?

http:// khoadientu.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

23

Khoa ?i?n

http://khoadien.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

24

Khoa C? khí

http://khoacokhi.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

25

Khoa Công ngh? thông tin

http:// khoacntt.cnjzvalve.com

?ang ho?t ??ng

26

Khoa Khoa h?c c? b?n

http://khcb. cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

27

Khoa Ngo?i ng?

http:// ngoaingu.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

28

Khoa Lý lu?n chính tr?

http:// llct.cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

29

Khoa GDTCQP

http://gdqp. cnjzvalve.com

?ang xây d?ng

Tin t?c
Thông báo